Hyppää sisältöön

Luonto- ja kulttuuripalveluista hyvinvointia perheille

Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn -hankkeessa luodaan yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa matalan kynnyksen palvelumalli, jossa hyödynnetään luontoperusteisia- ja kulttuurihyvinvointipalveluita. Samalla kehitetään hyvinvointikortti työvälineeksi  tukemaan perheiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Hankkeen päätavoitteena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta, lisätä tasa-arvoa ja asiakkaiden valinnanvapautta. Haluamme hankkeen avulla rohkaista mukaan yhteisölliseen toimintaan poistamalla osallistumisen esteitä.

Kulttuurikortti työkaluksi

Käytännön työkaluksi luodaan hyvinvointikortti, jonka rinnalle kehitetään mittaus- ja seurantamalleja palvelujen edelleen kehittämiseksi ja tiedolla johtamisen tueksi. Luotava toimintamalli ja pilotoinnit mahdollistavat perheiden osallistumisen luonto-, taide- ja kulttuurilähtöisillä menetelmillä toteutettaviin palveluihin. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisen myötä muutokset näkyvät myös terveyserojen kaventumisena ja eriarvoistumiskehityksen pysähtymisenä.

Hankkeessa tuotetaan mitattua tietoa palveluiden käytöstä ja käyttäjistä sekä arvioidaan ennaltaehkäisevän toiminnan kustannusvaikutuksia ja palvelutarpeen muutoksia. Tiedolla johtamisen osakokonaisuudessa kehitetään toiminnan vaikutusten arviointiin soveltuva seurantamenetelmä, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa toimenpiteiden vaikutusarvioiden tueksi. Mittaus- ja arviointitiedon pohjalta voidaan kohdentaa kampanjoita eri väestöryhmille tarpeen mukaan. Voidaan myös seurata toimintojen vaikuttavuutta ja tehdä tarpeelliset jatkosuunnitelmat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhdessä Kalajoen kanssa

Hankeaikaa on 1.1.2022-31.12.2023 ja työtä tehdään yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 253.533 euroa, josta Terveyden edistämisen määrärahan osuus THL:tä on 200.000 euroa (78,9 %).

Kuusamon kaupunki toimii hankkeen hallinnoijana ja Kalajoen kaupunki osatoteuttajana.

Lisätietoja