Hyppää sisältöön

Turvallisuus, varautuminen ja valmius

Kuusamon kaupungin tulee säädösperusteisesti varautua hoitamaan toimintansa mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa turvallisuustilanteissa.

Maailman tilanne ja Kuusamon kaupunginkin toimintaympäristö ovat jatkuvan muutospaineen kohteena. Kaupunkilaisille tuotettuja palveluja järjestetään eri tavoin, kaupungin omana toimintana tai ulkoistettuina. Tärkeintä on, että kriittiset palvelut turvataan kaupunkilaisille kaikissa turvallisuustilanteissa riippumatta siitä, mikä taho palvelut tuottaa. Edellisen perusteella varautuminen ja jatkuvuudenhallinta (valmius) ovat osa Kuusamoin kaupungin turvallisuuskulttuuria.

Normaaliolot ovat yhteiskunnan pääsääntöinen tila. Normaalioloissa esiintyvät uhkat voidaan ehkäistä ennalta tai tarvittaessa torjua säännönmukaisin toimivaltuuksin ja voimavaroin sekä normaalein riskienhallinnan keinoin. Normaaliolosuhteissa kehitetyt järjestelmät luovat perustan toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanne on uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää. Häiriötilanteita voi esiintyä niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissakin. Häiriötilanne voi olla niin valtakunnallinen, alueellinen kuin paikallinenkin.

Poikkeusolot ovat valmiuslaissa määritelty yhteiskunnan tila, jossa on niin paljon tai niin vakavia häiriöitä tai uhkia, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta poikkeava toimivaltuuksien käyttö. Poikkeusolojen vallitsemisen toteaa valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Viranomaisten poikkeavista toimivaltuuksista poikkeusoloissa säädetään valmiuslaissa (1552/2011), ja näiden säännösten soveltamisen aloittamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella (nk. käyttöönottoasetus).

Turvallisuustoiminnalla, varautumisella sekä valmiuteen liittyvä jatkuvuudenhallinnalla sekä osaavan henkilöstön asiantuntemuksella torjutaan uhkia sekä vahvistetaan kaupungin kykyä vakavista tilanteista toipumiseen.

Kuusamon kaupungin tavoitteena on olla kriisinkestävä kaupunki, jolla on valmius toimia ja tuottaa palveluja kaikissa turvallisuustilanteissa.

Turvallisuus

Kuusamon kaupungin keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuusamon kaupungilla on täten merkittävä rooli kaupunkilaisten arjen turvallisuuden edistämisessä sekä turvallisuuden tunteen kehittämisessä. Siksi teemme laajaa ja tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja sidosryhmien kesken. Kuusamossa arjen elämä on turvallista.

Varautuminen ja valmius

Yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien ja niistä johtuvien häiriötilanteiden kirjo on laaja. Yhteistä niille on, että ne kaikki tapahtuvat jonkin kunnan alueella tai niiden vaikutukset ulottuvat kuntalaisiin. Suuri osa yhteiskunnan peruspalveluista tuotetaan kunnissa. Häiriötilanteista huolimatta on tärkeää, että kaupungin tai kunnan keskeiset palvelut jatkuvat, esimerkiksi että lapsille turvataan koulunkäynti ja päivähoito, vanhuspalvelut toimivat sekä sairastuneet saavat tarvitsemaansa hoitoa.

Häiriöt tapahtuvat usein yllättäen, myös virka-ajan ulkopuolella, eivätkä ne noudata hallinnon toimivaltarajoja. Varautumistarpeet tulevat lainsäädännöstä ja kunnan keskeisestä roolista yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuuden turvaajana. Kunnat vastaavat asukkaidensa hyvinvoinnista ja peruspalveluista. Tärkeää on, että tunnistetaan ne uhkat ja niihin liittyvät riskit, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä palveluihin ja että etukäteen pyritään minimoimaan mahdollisten häiriötilanteiden haittavaikutukset sekä turvaamaan keskeiset palvelut kaikissa turvallisuustilanteissa.

Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan ydintehtävien ja kriittisten palvelujen mahdollisimman häiriötön myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kuusamon kaupunki varautuu omalta osaltaan ja ylläpitää valmiuttaan edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa sekä pyrkii järjestämään kaupunkilaisille palvelut kaikissa turvallisuustilanteissa.

Varautumisen toimenpiteitä ovat muun muassa ajantasaiseen uhkakuvaan perustuva riskien arviointi, valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut, koulutus ja harjoittelu. Varautumisen tehtävänä on pyrkiä ehkäisemään ennalta mahdollisen häiriö- ja kriisitilanteiden syntyminen sekä luoda edellytyksiä häiriötilanteiden ja niiden seurausten hallintaan.

Omatoimisella varautumisella on myös suuri merkitys ja apu esimerkiksi laajamittaisen sähkökatkon aikana. Kotivara on kotona varautumisen lähtökohta.

Siirry Varautuminen kotona-sivulle