Hyppää sisältöön
Kädet puristavat lämpimästi toisiaan.

SKY-sitouttava kouluyhteisötyö

SKY –sitouttavan kouluyhteisötyön -pilotin tarkoituksena on kehittää malleja, joilla sitoutetaan koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön sekä vahvistetaan koulukulttuuria ja hyvinvointia kouluissa. Kohderyhmänä ovat 5.-9.-luokkien oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevä henkilökunta.

Pilotteja on useita Suomessa. Opetusministeriä koordinoi valtakunnallisesti hanketta, joka toteutetaan vuosina 2021-2023. Koillismaa-Kainuun pilottiin kuuluu seitsemän kuntaa: Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Sotkamo, Paltamo, Hyrynsalmi ja Ristijärvi. Pilotissa työskentelee Kohtauttavan koulutyön koordinaattori ja neljä koulukohtauttajaa.

 

Koulukohtauttajat osana kouluyhteisötyötä

Koulukohtauttajat aloittivat toimintansa Kuusamossa syksyllä 2021. He ovat osa koulun henkilökuntaa ja tekevät moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Heidän tavoitteenaan on toimia helposti lähestyttävänä ja turvallisena aikuisena oppilaille koulun arjessa. He kuuntelevat ja kohtaavat nuoria sekä ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä ja kiusaamista. Lisäksi he edistävät hyvää luokkahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä pyrkivät parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Käytännön työssä koulukohtauttajat pitävät muun muassa erilaisia ryhmäytymis- ja teematunteja luokille. Teematuntien sisällöt räätälöidään luokkien tarpeiden mukaan ja ne voivat liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai tunnetaitoihin. Koulukohtauttajat järjestävät erilaisia tempauksia, kuten rastikiertelyä hyvinvointiin liittyen tai koko koulua koskevia teemapäiviä. He myös pitävät välituntitoimintaa tai kohtaavat nuoria hengailemalla heidän keskuudessaan.

#jokainenkoulupäiväontärkeä #koulussa #skykoulussa

 

Sitouttava kouluyhteisötyön kehittämistyö päätöksessä – Yhteisellä koulutiellä: käsikirja 

Opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa kehittämistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Karvin, Opetushallituksen sekä erityisavustusta saaneiden pilottien kanssa. Perusopetuslain 26 pykälää muutettiin niin, että opetuksen järjestäjän on ennaltaehkäistävä poissaoloja sekä seurattava ja puututtava niihin suunnitelmallisesti. Laki sekä siihen kytkeytyvät perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ovat voimassa 1.8.2023 lähtien.

Tämä käsikirja toimii sekä Sitouttavan kouluyhteisötyö -hankkeen loppuraporttina että tukiaineistona paikalliselle toimeenpanolle. Käsikirjassa kuvataan poissaoloja ilmiönä, määritellään teemaan liittyvät keskeiset käsitteet, avataan lainsäädäntöön ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tulleita muutoksia sekä annetaan kansallisia suuntaviivoja poissaolojen ehkäisemiseen sekä suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen. Linkki kirjaan löytyy linkkilistasta.

 

Kouluvalmentajan käsikirja

Valtakunnallisen kehittämistyön aikana on koottu ja julkaistu kouluvalmentajan työn käsikirja. Käsikirja on suunniteltu tueksi opetuksenjärjestäjälle, koulun johdolle ja kouluvalmentajalle erityisesti uuden työmuodon alkaessa ja työn nivomisessa suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi osaksi koulun arkea. Yhteisöllistä työtä tekeviä ohjaajia työskentelee kouluissa kouluvalmentajan lisäksi monilla muillakin nimikkeillä kuten kouluyhteisöohjaaja, koulunuorisotyöntekijä, kasvatusohjaaja tai hyvinvointiohjaaja. Kouluvalmentaja-nimikettä on käytetty kansallisessa työn kehittämisessä yläkäsitteenä, joka kattaa kaikki eri ammattinimikkeet. Linkki kirjaan löytyy linkkilistasta.

 

Kuusamossa jatkuu

Koulujen oppilaiden, huoltajien sekä henkilöstön kanssa työ jatkuu edelleen. Koordinaattori/koulukohtauttaja jatkaa Kuusamon koulujen palveluksessa vuoden loppuun. Lisäksi nettikoulukohtauttajantyössä aloittaa Mia Maisonvaara 14.8.2023 alkaen.