Hyppää sisältöön
Kuubio havainnekuva

Kuubio – Kuusamon bioteollisuusalue

Kuusamon uuden bioteollisuusalueen, Kuubion, tavoitteita ovat kiertotalouden kehittäminen, puun jalostusarvon nosto ja niihin liittyvät investoinnit. Kiertotalouden kehittäminen pitää sisällään useimmiten perinteisesti jätteiksi katsottujen materiaalien uudelleenkäyttöä, ja yksi alueen mahdollisuus voisi olla biokaasun valmistaminen.

Kuubio sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle Kuusamon keskustaajamasta lounaaseen, Torangin länsipuoleiselle Mäntyselän alueelle. Alueella toimii jo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamo.

Kuusamon kaupungin rooli hankkeessa on alueen tiestön rakentaminen ja muut aluetta tukevat investoinnit. Lähivuosien aikana kaupunki sijoittaa Kuubion alueen infrastruktuuriin noin viisi miljoonaa euroa tiestön ja teollisuusalueen pintojen rakentamiseen.

Teollisuusalueen kehittäminen kuuluu kaupungin yhdyskuntatekniikan painopistealueisiin vuosina 2022–2024.

Kuusamon bioteolliss

Teollisuusalueen osayleiskaavaan kuuluu

 • Asuntoalue
 • Teollisuus- ja varastoalue
  • Varattu pääasiassa laaja-alaisempaa teollisuutta harjoittavien alueiden tukialueeksi, johon on tarkoitus muodostua pienteollisuutta ja varastoalueita.
 • Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue
  • Varattu metsätaloutta tukevien toimintojen harjoittamiseen. Alueelle voidaan sijoittaa ainespuu- ja biomassaterminaalitoimintaa sekä näitä hyödyntäviä mekaanisen puunjalostuksen toimintoja.
 • Teollisuus- ja varastoalue
  • Alueelle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Kaava-alueelle on asetettu tavoitteeksi toteuttaa kemialliseen puunkäsittelyyn perustuva laitos tai laitoksia, kuten pyrolyysiöljy- ja etanolitehtaat.
 • Selvitysalue
 • Tavaraliikenteen terminaalialue
  • Alueen tehtävänä on parantaa puukuljetusten ja muun raskaan liikenteen sujuvuutta.
 • Erityisalue
  • Alue on varattu energiahuollon, jätteiden käsittelyn ja jätteiden hyödyntämiseen liittyviä toimintoja varten. Alueelle saa rakentaa jätteen käsittelyyn, kierrätykseen sekä energiantuotantoon liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä. Kaava-alueelle on asetettu tavoitteeksi toteuttaa muun muassa CHP-laitos eli yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantolaitos.
 • Yhdyskuntateknisen huollon alue, joka on varattu jo olemassa olevalle jätevedenpuhdistamolle.
 • Suojaviheralue ja maa- ja metsätalousvaltainen alue
Katso myös Mäntyselän tieyhteys -hankkeen esittely

Uusi Kuusamon bioteollisuusalue, Kuubio, on täynnä mahdollisuuksia. Mäntyselän alueelle on rakentumassa yrityksien tarvitsema infra ja alueen kehitykseen on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Toiminnan ytimessä on resurssien kierto: niin materiaalien, tiedon kuin energiankin. Kiertotalouspuiston visiona on, että alueella syntyy vain lopputuotteita, ei jätettä. Tavoitteen saavuttamiseksi alueelle tarvitaan monipuolista yritystoimintaa ja tehokas yhteistyöverkosto yritysten ja TKI-toimijoiden välillä.

Lisätietoja