Hyppää sisältöön

Portti kansallispuistoon

Luontoaktiviteeteillä ja luonnon virkistyskäytöllä on myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä samalla myös huomattavia aluetaloudellisia vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen edetessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisen myötä lähiluonnon merkitys tulee entisestään kasvamaan ihmisten ja yhdyskuntien toiminnassa. Luontoon perustuvan matkailun merkitys Kuusamolle on merkittävä.

Kuusamon kaupungin vuosille 2021-2025 laaditun kaupunkistrategian arvoperusta on rakkaus lähimmäiseen ja luontoon. Strategiassa linjataan Kuusamon sopusointuinen elo luonnon kanssa ja hyvinvoinnin rakentaminen luonnosta. Strategian painopistealueita ovat mm. matkailu, elinkeinojen kehitys, luonnon varojen kestävä hyödyntäminen sekä saavutettavuus ja yhteydet. Kestävät elinkeinot muodostavat turvallisen kuoren herkän luontoytimen ympärille. Kaupungin strategisena tavoitteena on toteuttaa yli 200 miljoonan euron investoinnit kestäviin elinkeinoihin vuosina 2021-2025. Ilmastonmuutoksen myötä ilmasto-olojen muuttuminen vaikuttaa tärkeään luontomatkailuliiketoimintaan. Luontomatkailu on täysin riippuvainen luonnon olosuhteista ja ilmastosta, joten luontoon perustuvissa matkailutoiminnoissa on tarvetta ennakoida ja varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksesta muuttuviin olosuhteisiin.

Vaihe 1

Näiden tarpeiden tukemiseksi on valmisteltu Portti kansallispuistoon -hanke, jossa investoinnit sijoittuvat pääasiassa Itä-Rukan alueelle. Hankkeessa toteutetaan reittipohjamuutokset nykyiselle latureitille, rakennetaan Saaruan valoladulle uusi älyvalaistus ja ohjausjärjestelmä sekä toteutetaan molemmille reittiosuuksille valoefektejä. Hankkeella tuetaan ympärivuotisen luontomatkailun kehittämistä talveen keskittyvän luontoperusteisen matkailun rinnalla.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontomatkailun ilmastokestävyyttä kehittämällä reitistöjä ja niiden ympärivuotisia käyttömahdollisuuksia. Sitä kautta hanke tukee luontomatkailuyritysten sopeutumista ilmastonmuutokseen parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä ympärivuotisesti ja mahdollistaa yritysten kehittää liiketoimintaansa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin varautuen.

Hankkeella mahdollistetaan matkailijoille ja kuntalaisille luontoliikuntaan liittyviä rakenteita ja palveluja. Hankkeessa kehitetään luontomatkailureittien infraa hiilineutraaliin suuntaan pilotoimalla valaistuksen älyratkaisuja alueella. Älyvalaistuksella ja siihen liittyvällä ohjausjärjestelmällä parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään sähkönkulutusta. Tavoitteena on käyttää kohdetta pilotointikohteena ja hyödyntää hankkeessa saatuja kokemuksia älyratkaisuista myös muissa alueen kohteissa.

Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto, jonka myöntämä tuki on 183 544 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 367 089 €.

 • Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Rukan alueella toimivat ja investoivat yritykset, matkailijat ja alueen vakituiset asukkaat.

 • Suunnitellun hankkeen tavoitteet

  1. Vahvistaa luontomatkailun ilmastokestävyyttä kehittämällä reitistöjä ja niiden ympärivuotisia käyttömahdollisuuksia. Sitä kautta hanke tukee luontomatkailuyritysten sopeutumista ilmastonmuutokseen parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä ympärivuotisesti ja mahdollistaa yritysten kehittää liiketoimintaansa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin varautuen. Sen myötä mahdollistetaan ympärivuotisia työpaikkoja ja luodaan elinvoimaa alueelle.
  2. Kehitetään luontomatkailureittien infraa hiilineutraaliin suuntaan pilotoimalla valaistuksen älyratkaisuja alueella. Älyvalaistuksella ja siihen liittyvällä ohjausjärjestelmällä parannetaan energiatehokkuutta. Tavoitteena on käyttää kohdetta pilotointikohteena ja hyödyntää hankkeessa saatuja kokemuksia älyratkaisuista myös muissa alueen kohteissa.
  1. Reittipohjamuutosten rakentaminen nykyiselle latureitille välillä Vuosselintien alikulku-Saaruan parkkipaikka (990 m)
  2. Älyvalaistuksen, ohjausjärjestelmän ja valoefektien toteutus Saaruan valoladulle (6,2 km) sekä valoefektien toteutus suunnitellulle ulkoilureitille Hankkeen toteutusaikataulu: Toteutus alkaa vuoden 2023 keväällä ja jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Vuoden 2023 aikana toteutetaan ulkoilureitin rakennekerrosten rakentaminen ja osa valaistustöistä sekä vuoden 2024 aikana loput valaistustöistä.
 • Hankkeen konkreettiset tulokset ovat rakennettava ulkoilureitti ja älyvalaistus, joiden avulla mahdollistetaan matkailijoille ja kuntalaisille luontoliikuntaan liittyviä rakenteita ja palveluja Itä-Rukan puolelle. Karhunkierroksen tulevan lähtöportin alue kehittyy ja hanke mahdollistaa kehittämisen jatkamisen seuraavaan vaiheeseen. Alueen viihtyisyys paranee.

  Älyvalaistuksen rakentamisella infraa kehitetään hiilineutraaliin suuntaan. Älyvalaistuksella saadaan aikaan energiatehokkaampi valaistus ja sähkönkulutus vähenee. Valaistuksen pilotoinnin tuloksia ja kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmaltikin tulevissa kohteissa alueella. Reittien ympärivuotiset käyttömahdollisuudet paranevat.

  Rakennettavan ulkoilureitin avulla yhdistetään alueen muita ympärivuotisia luontomatkailun reittejä, jolloin alueen reitistöstä saadaan yhtenäisempi. Reitistöjen ympärivuotinen käyttö kasvaa kävelyn, pyöräilyn ja hiihdon kautta, ja autoilua pyritään vähentämään. Reittien saavutettavuus ja samalla liikenneturvallisuus paranee. Nämä tekijät tukevat alueen pk-yrityksiä monipuolistamaan palveluitaan ja parantavat yritysten toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

  Hankkeessa mahdollistetaan pk-yritysten luontomatkailun kehittämistä ympärivuotiseksi liiketoiminnaksi ja siten tuetaan yritysten ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Lisätietoja