Hyppää sisältöön

Hanke on päättynyt. Tästä pääset katsomaan Kuusamo Kampuksesta

 

Kuusamo Kampus – monipaikkaiset oppimis- ja toimintaympäristöt yhteistyöalustana -hankkeen tavoitteena on rakentaa monipaikkainen alueen ja sen lähiympäristön elinvoimaa edistävä monialainen toisen- ja korkea-asteen koulutuksen oppimisympäristö. Kuusamo Kampus rakentaa verkostomaisilla toiminnoillaan jatkuvan oppimisen luovia yhteistyömalleja, joissa huomioidaan elinkeinoelämän nykyiset ja tulevat tarpeet sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Hankkeessa laaditaan Kuusamo Kampuksen rakenteellinen ja toiminnallinen suunnitelma, vahvistetaan toisen ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden sekä yritysten yhteistyötä ja edistetään tutkimustoimintaa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan virtuaalikampuksen vaatimia panostuksia osaamiseen sekä digitaalisiin laite- ja sovellusratkaisuihin.

Kampuksen ydintehtäviä ovat modernien ja ajantasaisten oppimisen mahdollisuuksien luominen, ylläpitäminen sekä kehittäminen. Monipuoliset kouluttautumisen mahdollisuudet ja TKI-toiminta lisäävät alueen veto- ja pitovoimaa, kehittää elinkeinoelämää sekä edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja yrittäjyyttä.

Kuusamo Kampuksesta tulee rakentumaan myös fyysisesti oppimis- ja opetusprosessia edistävä ja inspiroiva kohtaamispaikka, jossa ihmisen opintopolusta huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Kampuksella toimii oppijan elämänkaaren mittainen hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä ohjaus- ja tukipalveluverkosto.

Kampustoiminnot mahdollistavat myös valtakunnallisen ja kansainvälisen opiskelija- ja opetushenkilöstön vaihtotoiminnan.

Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto, jonka myöntämä tuki on
49 000 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 70 000 €.

Hankkeen loppuraportti

Hankkeen perustietoja

 • Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Kuusamon ja sen lähikuntien opiskelu- ja työikäiset asukkaat sekä yritystoimijat toimialasta riippumatta. Kampusverkostojen opiskelijat ja opettajat sijainnista riippumatta.

  • Luoda edellytykset rakentaa Kuusamo Kampus -toimintaympäristö.
  • Kehittää ja mallintaa kestävän kehityksen ja elämäntavan mukaista paikkariippumatonta pito- ja vetovoimaa vahvistavaa yhteistyömallia.
  • Edistää paikkakuntaan ja sen lähiympäristöön sitoutumista sekä veto- ja pitovoimaa.
  • Kehittää uusia tapoja suorittaa tutkintoja tai opintojaksoja joustavasti monimuotoisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.
  • Vahvistaa Kuusamo Kampuksen tunnettuutta markkinoinnin ja muun viestinnän keinoin.
  • Lisätä toisen ja korkea-asteen opiskelijamääriä Kuusamo Kampuksella ja siihen liittyvää opiskelijavaihtoa.
  • Tuottaa Kuusamo Kampuksen perustamissuunnitelma, joka toimii tiekarttana jatkokehittämiselle.
  • Käynnistää Kuusamo Kampuksen rakenteellinen suunnittelu
  • Perehtyä Kuusamon lähikuntien koulutuksellisen toiminnan kehittämisen tarpeisiin ja tutustua erilaisiin kampusmalleihin
  • Kampusyhteistyösuunnitelmien laadinta oppilaitosten ja yritysten kanssa
  • Selvittää pääpiirteissään virtuaalikampuksen vaatimat laite- ja sovellusratkaisut sekä opetushenkilöstön tarvitsema koulutus
  • Laatia Kuusamo Kampuksen operatiivisen toiminnan suunnitelma
  • Käynnistää Kuusamo Kampuksen markkinointi osana monikampusverkostoa
 • Hankkeessa Kuusamo Kampuksen keskeinen sisältö ja toiminta-ajatus kristallisoituu. Hankkeen tuloksena syntyy Kuusamo Kampuksen  konkreettinen etenemissuunnitelma, jonka mukaan kampuksen toiminta ja sen jatkuva kehittäminen muotoutuu, tehostuu ja systematisoituu.

  Perimmäinen tavoite on lisätä paikkakunnan ja lähiympäristön pito- ja vetovoimaa sekä tukea opiskelijamäärien kasvua.

Lisätietoja