Hyppää sisältöön

Land of Nationalparks North 2018 – 2019

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää Land of National Parks -alueen pohjoisosan (Kuusamo) luontomatkailuinfrastruktuuria siten, että se mahdollistaa  kansainvälisen matkailun kehittymisen ja kasvamisen alueella sekä monipuolisen luontoaktiviteettien tuotteistamisen alueen matkailuyritysten kautta.

Hankkeessa mahdollistettiin luontomatkailun kasvu parantamalla reittien palveluvarustusta ja asiakasturvallisuutta kansainvälisten matkailijoiden ja kasvavien asiakasmäärien tarpeita vastaaviksi. Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin myös takaamaan luontoarvojen säilyminen kasvavien kävijämäärien ja  uusien aktiviteettien alla. Hankkeen toimenpiteet liittyivät Oulangan kansallispuiston sekä muiden Kuusamon merkittävimpien luontokohteiden reitistöjen kehittämiseen.

Hankkeen hyödynsaajia olivat alueen matkailuyritykset, omatoimiset matkailijat ja paikallisväestö. Ympärivuotisen matkailun edellytysten kehittyessä hankkeella oli positiivista vaikutusta myös aluetalouteen. Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeen hallinnoijana toimi Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut. Hankkeen osarahoittajana oli Kuusamon kaupunki.

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli 411 121 €, jakautuen seuraavasti:

  • 172 671 € EU
  • 74 002 € valtio
  • 102 448 € Metsähallitus
  • 62 000 € kaupunki

Kouvervaaran reitti ja Rukan ympärysreitti osana Land of National Parks North – hanketta

Kuusamon kaupungin ylläpitämä Kouvervaaran reitti (soveltuu maastopyöräilyyn ja polkujuoksuun) kunnostettiin talven 2018–2019 ja kesän 2019 aikana. Opastus asennettiin maastoon lokakuussa 2019. Rukan ympärysreitin noin 1,4km osuuden (Saarua – FIS5-ladut) työt toteutettiin syys-lokakuussa 2019.

Metsähallituksen kanssa tehtiin luontevaa yhteistyötä varmistaen toteutusten sujuvuus, aikataulu ja toteutus. Hankkeen toteutuksen tueksi Kuusamon kaupunki tarjosi paikallistuntemuksensa lisäksi työpanoksia opastuksen suunnitteluun ja maastototeutukseen ja osallistui Kouvervaaran reitin osalta ohjausryhmätyöhön.

Toimenpiteet Kouvervaaran reitillä

Varsinaiset maastotyöt alkoivat Oivangin Nuoriso- ja Luontomatkailukeskuksen suunnasta tammikuun lopulla 2019. Urakoitsija alkoi ajaa mursketta reitin sorastuskohtiin ja sai työt valmiiksi helmikuun alkupuolella Naatikkavaaran suunnassa. Tämän jälkeen sorastustyömaat siirtyivät Rukan suuntaan Kuontivaarantien ja Tapiolanrannan välille. Talven sorastustyöt päättyivät helmikuussa 2019.

Kaupunki teki opastusaineiston esisuunnittelua kevättalvella 2019. Varsinaisen reittiopastuksen lisäksi suunnitteluun otettiin mukaan mahdollisen maastopelastamisen näkökulma. Tiedossa oli vuonna 2020 käytäntöön tulevan paikannus- ja pelastusmerkin käyttöönotto. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Kuusamon pelastusaseman henkilöstön kanssa käytiin keskusteluja reittien opastuksesta ja heidän kokemuksistaan erilaisissa maastopelastustilanteissa. Opastusaineistoon päätettiinkin lisätä paikannus- ja pelastusmerkit koordinaattitietoineen. Samoin reitin tienylityksiin ja tieosuuksille lisättiin tiennimiviittoja.

Sulan maan ajan työt alkoivat kesäkuun alussa murskeiden muotoiluilla, tasauksella ja pitkosten rakentamisella. Ensimmäiset reitin käyttäjät ilmestyivätkin juhannuksen seudussa ja mm. Oivangin Nuoriso- ja luontomatkailukeskuksesta ohjattiin retkeilijöitä Könkäänniemen suuntaan. Samoin Naatikkavaara-Kouvervaara – alueen asukkaat ja kesävieraat kävivät tutustumassa tehtyihin reittitöihin.

Työt jatkuivat heinäkuussa 2019 Kuontivaaran Pohjaslahden suunnassa ja viimeinen osuus kohti Rukan Kesäjärven eteläpuolista Tapiolanrantaa valmistui heinäkuun puoleen väliin tultaessa. Opastusmateriaalit asennettiin yhteistyössä urakoitsijan kanssa lokakuussa 2019. Maasto-opasteiden lisäksi reitistä rakennettiin materiaalia kaupungin nettisivuille.

Rukan ympärysreitin osuus Saaruasta FIS5-laduille

Osahankkeen tavoitteena oli parantaa yleisesti reitin käytettävyyttä ja ylläpitoa. Samoin tavoitteena oli Valtavaaran suojelualueen parempi saavutettavuus Rukan stadionalueen suunnasta. Käytännön toimenpiteinä reittiä levennettiin entisestä n.3-4m leveydestä 5 metriin, pintoja tasattiin, kallioleikkauksia leikattiin lisää ja tehtiin uusi yksi kokonaan uusi reittilinja, jolla parannettiin ympärivuotista käyttöturvallisuutta.

Varsinaisen toteutuksen ajoituttua vuodelle 2019 maastotöiden valmistelut ajoittuivat kesään 2019. Reitin levennyskohtien merkkaukset tehtiin elokuun lopussa 2019.  Varsinaiset maastoyöt pääsivät alkuun syyskuun loppupuolella 2019. Urakoitsija aloitti työt uuden linjauksen osalta ja teki lopuksi levennys- ja tasaustyöt. Loppukatselmus tehtiin lokakuun lopussa 2019.