Hyppää sisältöön

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen. Lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että hänen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja siihen vastataan heti. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatukseen haettaessa, siitä on hyvä mainita varhaiskasvatushakemuksessa.

Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tavoitteena on estää vaikeuksien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön ja vanhempien kanssa.

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu pääsääntöisesti siinä yksikössä, jossa lapsi on. Tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. Oppimisympäristöä muokataan tukemaan lapsen yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee lapsen kehitystä ja oppimista suunnitelmallisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmissä muun kasvatushenkilöstön rinnalla. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä terapiahenkilökunnan (esim. puhe- tai toimintaterapeuttien) ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

  • Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuksessa painottuu kielitietoinen varhaiskasvatus ja kielen oppimisen tukeminen. Opettajat ja lastenhoitajat sanallistavat määrätietoisesti arjen toimintoja ja kuvatuki on käytössä lapsiryhmissä. Niiden avulla jäsennetään päivän tapahtumia, siirtymiä, laulun oppimista ja satuja.
    Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.