Hyppää sisältöön

Poikkeaminen ja suunnittelu­tarve­ratkaisu

Sähköinen lupahakemus

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyynnöllä. Hakemusten keskimääräiset käsittelyajat ovat kesälomakaudella 2-3 kuukautta ja normaalikaudella 1-2 kuukautta. Poikkeustapauksessa otetaan vastaan paperinen hakemusasiakirja liitteineen, tällöin skannauksesta lupapisteeseen peritään taksan mukainen maksu.

Poikkeaminen

Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä, joka liittyy tontin tai alueen käyttöön. Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista määräyksistä, kiellosta ja rajoituksista asema- ja yleiskaava-alueilla, kaavoittamattomilla ranta-alueilla sekä rakennusjärjestyksestä. Erityisen syyn tulee olla tontin tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy. Jos poikkeamisella esimerkiksi parannetaan asuin- tai toimintaympäristöä, kaupunkikuvaa, ympäristöä, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja säännösten mukaiseen rakentamiseen verrattuna, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua.

Poikkeamispäätöksen edellytyksenä on, ettei poikkeaminen saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, mikäli se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö-  tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan alueella, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemäreiden rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Kaupunki käsittelee suunnittelutarveratkaisut.

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksen johdosta naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, rakennuslupa on haettava erikseen. Poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätös on voimassa 2 vuotta.