Hyppää sisältöön

Asiakirja- ja tietopyynnöt

Kuka tahansa voi pyytää kaupunginarkistoa tekemään asiakirja- ja tietohakuja sekä antamaan kopioita kaupunginarkistossa olevista asiakirjoista. Kaupunginarkiston asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden. Aineiston kuvaamiseen tulee aina erikseen kysyä lupa.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön

 • kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa tai
 • jos asiakirjapyyntö on laaja, viimeistään kuukauden kuluessa.

Kaupunginarkiston aineistot sisältävät myös henkilötietoja. Henkilörekistereihin ja -tietoihin sovelletaan Suomen tietosuojalainsäädäntöä ja Euroopan unioinin tietosuoja-asetusta. Tällä voi olla vaikutusta julkisten tietojen luovutustapaan.

Voit kysyä neuvoja ja ohjeita tietopyynnöistä sekä tietosuojasta kaupungin tietosuojavastaavalta.

 • Sinulla on oikeus saada tietoa viranomaisen julkisesta asiakirjasta (JulkL621/1999). Tietopyynnön sisältö tulee yksilöidä siten, että viranomainen voi selvittää, mitä tietoa tai asiakirjaa pyyntö koskee.

  Julkista asiakirjaa tai tietoa voi pyytää puhelimitse, oheista lomaketta käyttäen tai sähköpostitse kuusamo@kirjaamo.fi. Salassa pidettävää asiakirjaa tai tietoa koskeva pyyntö pyydetään toimittamaan kirjeitse Kuusamon kaupungin kirjaamoon.

  Pyytäessäsi salassa pidettävää asiakirjaa tai tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta sinun tulee ilmoittaa pyynnön käyttötarkoitus ja todistaa henkilöllisyytesi. Kaupunki voi pyytää asiakirjan tai tiedon pyytäjältä lisätietoja, jos niitä tarvitaan tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

 • Tee tietopyyntö viranomaisen asiakirjasta tai tarkistus henkilörekisterin tiedoista kirjallisesti.

  Tietopyynnön voit tehdä

  • täyttämällä kuhunkin tarkoitukseen laaditun lomakkeen
  • vapaamuotoisella hakemuksella

  Huomioi vapaamuotoisessa pyynnössä asiat, jotka on yksilöity valmiissa lomakkeessa. Näin tiedot voidaan luovuttaa asianmukaisesti.

 • Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioista ja erityistoimenpiteitä vaativasta tiedonhausta voidaan periä maksu kaupunginhallituksen vahvistamien tariffien mukaisesti.

  Tietohausta ja mahdollisista asiakirjakopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu.

  Asiakirjoja voi tilata myös nähtäväksi. Tilattuihin asiakirjoihin voi tutustua kaupungin virastotalossa sovittuna ajankohtana. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

  Käyttörajoitettujen asiakirjojen kuten salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietoja sisältävien rekisterien käyttöä tai tutkimusta varten voidaan myöntää lupa tieteellistä tutkimusta tai vastaavaa hyväksyttävää tarkoitusta varten. Arkiston valokuvien julkaiseminen edellyttää julkaisulupaa.