Hyppää sisältöön

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksista säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä kansallisesti tietosuojalaissa. Näitä oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteista. Henkilöllä on oikeus tietää käsitelläänkö hänen henkilötietoja ja mitä tietoja käsitellään. Lisäksi henkilöllä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot korjattavaksi.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Henkilöllä on oikeus tietää käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Kuusamon kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

  Tietopyynnön tekeminen

  Jos rekisteröity pyytää saada tietoja nähtäväksi, rekisterinpitäjä toimittaa hänelle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Tietojen tarkastuspyyntö on mahdollista tehdä rekisteritietojen tietopyyntö -lomakkeella. Lomake toimitetaan täytettynä ja omakätisellä allekirjoituksella varustettuna kyseiseen Kuusamon kaupungin yksikköön, jota tarkastuspyyntö koskee. Lomakkeen voi toimittaa myös tietosuojavastaavalle.

  Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

  Maksut

  Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos tietopyyntö on ilmeisen kohtuuton ja perusteeton ja jos tietoja pyydetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä toimittamasta tietoja. Kieltäytyessään toimittamasta tietoja, kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen kohtuuttomuuden tai perusteettomuuden.

  Kieltäytyminen tietojen toimittamisesta

  Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan siitä kirjallinen todistus. Siinä yhteydessä rekisteröidylle kerrotaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin ja mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 • Henkilöllä on oikeus vaatia, että ilman aiheetonta viivytystä henkilöä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Virheellisyyttä tai tarpeettomuutta arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

  Oikaisupyynnön tekeminen

  Tietojen oikaisupyyntö on mahdollista tehdä rekisteritietojen korjauspyyntö -lomakkeella. Lomake toimitetaan täytettynä ja omakätisellä allekirjoituksella varustettuna kyseiseen Kuusamon kaupungin yksikköön, jota oikaisupyyntö koskee.

  Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

  Oikaisupyynnön hylkääminen

  Jos oikaisupyyntöä ei hyväksytä, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan ne syyt, joihin pyynnön hylkääminen perustuu. Tällöin tiedotetaan myös oikeudesta oikeussuojakeinoihin ja mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 • Vain tietyissä poikkeustapauksissa henkilöllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistetuksi kaupungin henkilörekistereistä.

  Kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, tällöin ei ole oikeutta henkilötietojen poistamiseen. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostus- ja tiedonohjaussuunnitelman sekä lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

 • Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu ja täydennetty.

 • Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Kuusamon kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

 • Silloinkin kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, henkilö voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

 • Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Valitus tulee tehdä ensisijaisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle. Lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

  Henkilöllä on oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun ja hänen henkilötietojensa käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Tietosuojavastaava