Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus – perusta elinikäiselle oppimiselle

Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Varhaiskasvatus luo perustaa elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Jokaisella lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtana on Kuusamon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin varhaiskasvatuksen arvoperustasta, toimintatavoista ja valtakunnallisesti asetetuista varhaiskasvatuksen tavoitteista.

Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa, ohjaamaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot

Varhaiskasvatuspalveluita järjestetään erilaisilla tavoilla. Perheet voivat oman tarpeen mukaan hakea sopivaa palvelua.

Hakeminen varhaiskasvatukseen

 • Varhaiskasvatukseen haetaan yleensä verkkopalvelun kautta sähköisesti. Palvelua voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksen jättäminen ajoissa on tärkeää. Viranomaisilla on kahden viikon järjestelyaika työn ja opiskelun vuoksi varhaiskasvatusta hakeville, muutoin järjestelyaika on neljä kuukautta.

  Tästä pääset sähköisen asioinnin hakemukseen.

 • Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheillä on mahdollisuus käydä tutustumassa varhaiskasvatusyksikössä. Tutustumisjakso on pohja yhteistyölle. Tutustuminen alkaa aluejohtajan yhteydenotosta huoltajaan ja syveenee ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa käytävässä aloituskeskustelussa. Tutustumisjakson kestosta sovitaan yhdessä perheen kanssa. Sen aikana tutustutaan varhaiskasvatuspaikkaan.

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa tapahtuu muutos 1.8.2021 alkaen. Tuolloin kaupungin järjestämässä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa maksut määräytyvät perheen koon ja vanhempien tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on 288 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 %, mutta enintään 115 euroa. Kultakin seuraavalta lapselta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen maksua.
  Perheen maksukyvyn mukaan perittävä kunnallinen varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi.

  Bruttokuukausituloihin lisätään 5 % lomarahoja. Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta täyden toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Esimerkiksi, jos hoito alkaa syyskuussa, ei maksutonta heinäkuuta, kulumassa olevan toimintavuoden aikana muodostu. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti hoitosuhteen alkaessa, palvelutarpeen muuttuessa tai perheen tulojen muuttuessa vähintään +/- 10 %. Lisäksi perheen koon muutoksesta tulee ilmoittaa viipymättä.

  Ajantasaisen tiedon löytää Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tiedotteesta.

 • Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa, perhekoossa tai palvelussa.

  Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon hoitosuhteen alkamisesta tai muutoksesta seuraavan kuukauden 11. päivään klo 15.00 mennessä. Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen määräpäivään mennessä, perheen varhaiskasvatuksessa olevista lapsista peritään korkein maksu, eikä määrättyä maksua korjata takautuvasti. Määräpäivän jälkeen toimitetut tulotiedot otetaan huomioon toimituskuukauden alusta lukien.