Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ovat tehneet yhdessä yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa yhteisen Kuusamon varhaiskasvatuksen laadun arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman taustalla ovat KARVIn varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit.

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin keskeinen tavoite on lapsi- ja asiakaslähtöisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteutuminen sekä varhaiskasvatuspalvelujen toimivuus ja niiden kehittäminen.

Arviointi on keskeinen osa laatua, koska sen avulla mitataan toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin avulla löydetään toiminnan vahvuudet sekä kehittämisen tarpeet. Varhaiskasvatuksen laatua arvioivat lapset, lasten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät.

Vanhemmat pääsevät tuomaan näkemyksensä muun muassa lapsikohtaisissa keskusteluissa, mutta perheille tehdään myös muita kyselyitä, joihin toivomme aktiivista osallistumista.

Toivomme matalaa kynnystä yhteydenottoihin tarvittaessa suoraan varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatustoimistoon.

 • Jos asia ei omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai kunnan/kuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatuslaki 54 §). Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisena kirjeenä tai sähköisellä lomakkeella. Siinä on annettava selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen. Muistutukseen vastataan kohtuullisessa ajassa (pääsääntöisesti 1 – 4 viikkoa) perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on toimipaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

  Muistutuslomake

  Mikäli olet tehnyt muistutuksen, odota muistutusvastauksen saapumista, ennen kuin ryhdyt mahdollisiin muihin toimenpiteisiin, sillä asia saattaa ratketa jo muistutusvastauksessa. Jos et ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun valvontaviranomaiselle (aluehallintovirasto (avi.fi), Valvira). Jos kanteluasiassa ei ole tehty muistutusta, valvontaviranomainen voi siirtää asian käsiteltäväksi muistutuksena ko. toimipaikassa. Siirtämisestä ilmoitetaan kantelun tekijälle.

 • jos haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana,

  jos haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvam  valituksen tekemisessä,

  jos haluta puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi,

  jos olet epävarma sinulle kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin,

  jos olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esihenkilönsä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi,

  jos et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.