Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ovat tehneet yhdessä yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa yhteisen Kuusamon varhaiskasvatuksen laadun arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman taustalla ovat KARVIn varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit.

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin keskeinen tavoite on lapsi- ja asiakaslähtöisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteutuminen sekä varhaiskasvatuspalvelujen toimivuus ja niiden kehittäminen.

Arviointi on keskeinen osa laatua, koska sen avulla mitataan toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin avulla löydetään toiminnan vahvuudet sekä kehittämisen tarpeet. Varhaiskasvatuksen laatua arvioivat lapset, lasten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät.

Vanhemmat pääsevät tuomaan näkemyksensä muun muassa lapsikohtaisissa keskusteluissa, mutta perheille tehdään myös muita kyselyitä, joihin toivomme aktiivista osallistumista.

Toivomme matalaa kynnystä yhteydenottoihin tarvittaessa suoraan varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatustoimistoon.

Vanhempien muistutusoikeus

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 53 § antaa vanhemmille ja huoltajille muistutusoikeuden, jos hän on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun.

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin vanhemmilla tai huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä päiväkodin henkilökuntaan.

Jos asia ei omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai kunnan/kuntayhtymän varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatuslaki 54 §).

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisena kirjeenä tai sähköisellä lomakkeella. Siinä on annettava selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen. Muistutukseen vastataan kohtuullisessa ajassa (pääsääntöisesti 1–4 viikkoa) perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on toimipaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastaus.

Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta vanhemman tai muun huoltajan oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille tai rajoita hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään.

Ohjeet

  • Voit tehdä muistutuksen varhaiskasvatuspalvelun turvallisuudesta tai laadusta tästä linkistä: Muistutuslomake
  • Muistutuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatus@kuusamo.fi
  • Kirjallisen muistutuksen voi toimittaa myös päiväkodille tai  kaupungin varhaiskasvatuksen toimistoon
  • Vanhemmat ja huoltaja saavat tarvittaessa apua tai neuvoa muistutuksen tekemiseen sosiaaliasiamieheltä

Kuusamon kaupungin sosiaaliasiamiehenä toimii potilas- ja sosiaaliasiamies Sisko Muikku, p. 040 135 7946, sähköposti sisko.muikku@pohde.fi