Hyppää sisältöön

Hygieniapassi ja omavalvonta

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikehygieenisestä osaamisesta, hygieniapassista ja omavalvonnasta.

 • Elintarvikehygieeninen osaaminen

  Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa/toimipaikkaa/toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa. Elintarvikehygieenisen osaamisen päämääränä on varmistaa, että elintarvikealan toimija tuottaa/luovuttaa asiakkailleen turvallisia elintarvikkeita.

  Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta.

  Työnantajan velvollisuus on kustannuksellaan huolehtia työntekijöiden hygieniaosaamistodistuksesta ja todistukset tulee olla osoitettavissa valvontaviranomaiselle.

  Keneltä hygieniapassi vaaditaan?

  Henkilöllä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee olla hygieniapassi. Hygieniapassi vaaditaan 3kk kuluessa työn aloittamisesta.

  Ruokavirasto on laatinut taulukon, jossa on esitetty esimerkkejä siitä, mikä luokitellaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei (linkki vie pois sivustolta).

  Miten hygieniapassin saa?

  Hygieniapassin saa, kun suorittaa hyväksytysti hygieniapassitestin. Hygieniapassitestejä järjestävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat.

  Ruokavirasto on laatinut nettisvuilleen luettelon hyväksymistään hygieniapassitestaajista (linkki vie pois sivustolta).

  Hygieniapassi.fi sivustolta voit hakea hygieniapassitestien ajankohtia paikkakunnan ja testin suorituskielen perusteella (linkki vie pois sivustolta).

 • Mitä on omavalvonta?

  Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan toimijan järjestelmää, jolla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Kaikilla elintarvikealan toimijoilla on omavalvontavelvoite. Tyypillisesti toimija laatii kirjallisen omavalvontasuunnitelman, joka voi olla myös sähköisessä muodossa toimijan tietojärjestelmässä.

  Omavalvontajärjestelmällä tulee olla vastuuhenkilö, joka huolehtii järjestelmän ajantasaisuudesta. Omavalvontasunnitelman sisältö riippuu toiminnan laadusta ja laajuudeesta. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata toimintaan liittyvät vaarat ja niiden hallintakeinot. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

  Omavalvontasuunnitelman riittävyyttä arvioidaan elintarvikevalvontaviranomaisen tarkastuksilla. Omavalvonnan kirjausten tulee olla tarkastettavissa ja pyydettäessä ne tulee esittää elintarvikevalvontaviranomaiselle.

  Elintarviketuotantolaitosten omavalvontasuunnitelma

  Laitoksen omavalvontasuunnitelma on toimitettava viranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä. Hyväksymisen yhteydessä viranomainen arvioi, onko suunnitelma riittävä riskien hallitsemiseksi. Jos omavalvontasuunnitelmassa on vain pieniä puutteita, viranomainen hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Jos omavalvontasuunnitelmassa on sellaisia puutteita, että toiminnan riskien ei voida katsoa olevan hallinnassa, viranomainen ei voi hyväksyä laitosta eikä laitos voi näin ollen aloittaa toimintaansa.