Hyppää sisältöön

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa (elintarvikelaki 297/2021).

Elintarvikehuoneiston rekisteröinti

Elintarvikehuoneisto tulee rekisteröidä elintarvikevalvontaan tekemällä elintarvikehuoneistosta joko ilmoitus tai hakemalla sille laitoshyväksyntä. Elintarvikehuoneiston on haettava laitoshyväksyntää, mikäli siellä on tarkoitus käsitellä eläimistä saatavia elintarvikkeita (liha,kala, maito ja munat) ennen vähittäismyyntiin toimittamista.

Ruokavirasto on laatinut taulukon, jossa on esitetty esimerkkejä, millloin elintarvikealan toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus ja milloin vaaditaan laitoshyväksyntä. Tutustu taulukoon täällä (linkki vie ulos sivustolta).

Myös elintarvikelain mukaisen toiminnan olennaisesta muutoksesta, toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

Muista olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen ja palotarkastajaan, mikäli perustat uutta toimitilaa tai huoneiston tiloja muutetaan oleellisesti.

Miten rekisteröinti tehdään?

Elintarvikelain mukaisen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta tai lopettamisesta voi ilmoittaa ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilppa-palvelussa tai Kuusamon kaupungin nettisivuilta löytyvillä lomakkeilla.

Lue lisää ilppa-palvelusta täältä.

Ilmoitetut elintarvikehuoneistot

 • Mikäli olet perustamassa esim. ravintolaa, kahvilaa, kioskia, vähittäismyymälää, pitopalvelua, elintarvikkeiden kuljetusyritystä, elintarvikkeiden verkkokauppaa tai ei-eläimistä saatavien tuotteiden valmistuslaitosta, sinun tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.

  Toiminnan olennaisiksi muutoksiksi katsotaan mm. elintarviketuotannon laajeneminen, kahvilatoiminnan muuttaminen ravintolatoiminnaksi, tilojen koon kasvaminen, elintarvikekuljetusten aloittaminen osana muuta toimintaa tai pitopalvelutoiminnan lisääminen muuhun toimintaan.

  Elintarvikehuoneistoilmoituksen johdosta ei tehdä päätöstä, mutta ilmoituksen käsittelystä annetaan todistus elintarvikealan toimijalle. Toiminta voidaan aloittaa ennen ensimmäistä tarkastuskäyntiä elintarvikehuoneistoon. Tarkastus suoritetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

  Elintarvikehuoneistoilmoituksen ja toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

 • Elintarvikkeiden kuljetustoiminta on ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa. Ilmoitus tehdään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista elintarvikevalvontaviranomaiselle.

  Ilmoitus tulee tehdä myös toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan muuttuessa tai päättyessä. Elintarvikekuljetus voi olla myös osana muuta elintarvikehuoneistotoimintaa, jolloin se ilmoitetaan muun toiminnan yhteydessä.

  Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu (elintarvikelaki 71§).

  Ilmoituksen elintarvikehuoneistosta, jossa harjoitettavan toiminnan tarkoitus on pelkästään elintarvikkeiden kuljetus tai säilyttäminen yhdessä tai useammassa kuljetusajoneuvossa tai kontissa, käsittelee sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu.

 • Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista elintarvikkeiden myyntiin ja/tai tarjoiluun osoitettua tilaa tai laitteistoa, kuten esimerkiksi liikkuvaa kioskia, myyntiautoa, telttakatosta tai kojua.

  Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen

  Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä myös toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan muuttuessa tai päättyessä. Ilmoituksen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta käsittelee sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu (elintarvikelaki 10§).

  Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

  Kun liikkuva elintarvikehuoneisto siirtyy toiselle paikkakunnalle myymään tai tarjoamaan elintarvikkeita, esimerkiksi torille tai messuille, toiminnanharjoittajan tulee tiedottaa tulostaan kyseisen kunnan valvontaviranomaiselle. Tiedottaminen tulee tehdä viimeistään 4 arkipäivää ennen toiminnan aloittamista.

 • Elintarvikelain 10 §:n 2 momentin mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä,

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
  2. toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta) tai
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

  Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Vähäriskiseksi katsotaan esim. leipominen, kinkku- tai juustovoileipien koostaminen ja keitto- ja pataruokien valmistaminen.

  Mikäli toimintaa ei voida lukea vähäriskiseksi eli esim. käsitellään raakaa kalaa tai lihaa, valmistetaan sushia tai ruokaa laajamittaisesti, tulee toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valmistusta ja käsittelyä varten elintarvikehuoneisto tulee pääsääntöisesti hyväksyä laitokseksi. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

  Elintarvikealan toimijan tulee olla etukäteen yhteydessä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen ja toimittaa laitoksen hyväksymishakemus sekä omavalvontasuunnitelma hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi päätöksen. Omavalvontaa ei hyväksytä erikseen, mutta se tulee esittää hakemuksen yhteydessä. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

  Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

 • Laitoshyväksyntää ei tarvitse hakea, jos alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista. Lisätietoja vähäisiksi luokitelluista toiminnoista saat elintarvikevalvontaviranomaiselta ja valtioneuvoston asetuksesta eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (VNa 1258/2011).

Pohjois-Kuusamo, Ruka ja Posio

Kuusamo ja Taivalkoski

Elintarviketuotantolaitosten valvonta