Hyppää sisältöön

Kuusamon kaupungin sidonnaisuusilmoituksen edellyttäviä luottamus- ja virkatehtäviä hoitavien tietoja löydät Tweb- asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmästä.

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • perusturvalautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
  • yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Kuntaliiton sidonnaissuositus -oppaasta löydät lisätietoja.