Hyppää sisältöön

Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta

Tupakkalainsäädännön tavoitteena on suojata ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta, vähentää tupakointia ja ehkäistä etenkin nuorten ja lasten tupakoinnin aloittamista. Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynti on luvanvaraista toimintaa.

 • Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle tukkumyynnistä. Vähittäismyyntiluvan myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

  Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemus tehdään Valviran sähköisessä asiointipalvelussa tai Valviran sivuilta löytyvällä kirjallisella lupahakemuksella. Hakemukseen tulee liittää omavalvontasuunnitelma.

  Kunta perii myyntiluvan käsittelystä hyväksymänsä taksan mukaisen maksun. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua, joka on Kuusamon, Posion ja Taivalkosken yhteistoiminta-alueella 351,60 euroa/myyntipiste.

  Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Ellei ilmoitusta ole tehty, vuosittainen valvontamaksu peritään taksan mukaisesti.

  Nikotiininesteiden myynti

  Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta. Ilmoituksesta peritään taksan mukainen maksu.

  Jos myyjällä ei ole vanhan lain mukaista tupakkatuotteiden myyntilupaa, tulee nikotiininesteiden myyntilupa hakea vastaavalla tavalla kuin tupakan myyntilupa.

 • Nikotiinivalmisteita saa myydä tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä kunnan myöntämän luvan perusteella (lääkelaki (95/1987). Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

  Lupahakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Lääkelain mukaisen nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntilupahakemuksen käsittelyaika on 30 vrk. Kunta perii luvan myöntämisestä ja myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

  Fimea julkaisee lääketukkukauppoja varten verkkosivuillaan luettelon niistä myyntipaikoista, joilla on kunnan myöntämä lupa itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.

  Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemuksen lomakkeen löydät Kuusamon kaupungin nettisivuilta ympäristöterveyden lomakkeista.

 • Tupakansavu ei saa kulkeutua sisätiloihin, joissa tupakointi on kielletty. Tupakansavu ei saa myöskään levitä asuinhuoneistosta toiseen.

  Tupakointikiellot asuntoyhteisöissä

  Asuntoyhteisöillä (rakennuksen omistajalla) on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Mikäli asuntoyhteisö haluaa hakea tupakointikieltoa, tulee olla yhteydessä ympäristötarkastajaan.

  Paikat ja tilat, joissa tupakointi on kielletty

  Tupakointi on lain mukaan kiellettyä:

  • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla
  • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei tupakkalaissa toisin säädetä
  • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
  • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
  • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikallaan.
  • Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

  Ravintolan tupakointitila

  Tupakointi ravintoloissa on kielletty. Ravintola voi järjestää asiakkailleen tupakointitilat ravintolan sisätiloihin. Tupakointitilaa saa käyttää vain tupakointiin, sinne ei tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä sinne saa järjestää muitakaan oheistoimintoja. Tupakointitilan vähimmäiskoko on 7 m² (STM:n asetus ravintolan tupakointitilasta (964/2006).

  Tupakointitila vaatii rakennusluvan rakennusvalvontaviranomaiselta. Ravintolan henkilökunnan tehtävänä on valvoa, että asiakkaat noudattavat tupakkalain kieltoja ja muita säännöksiä.