Hyppää sisältöön

Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu olla rakentajan puolesta yhteydessä rakennusvalvontaan. Vastaava työnjohtaja varmistaa ennakkoon työmaalla katselmuksen edellytykset ja tilaa tämän jälkeen katselmusajan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennustöiden tarkastusasiakirjaan tulee tehdä tästä merkintä.

Rakennusluvassa määrätyt yleisimmät viranomaiskatselmukset

 • “Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

  Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.”

  • Aloituskokouksen aika varataan rakennusvalvontaviranomaiselta sähköpostilla tai soittamalla rakennusvalvonnan asiakaspalveluun.
 • Vastaava työnjohtaja tulee olla hyväksytty ennen rakennuksen paikan merkitsemistä.

  Maastonmerkinnän edellytyksenä on, että rakennuspaikka tulee valmistella ennen paikan merkitsemistä seuraavan ohjeen mukaisesti:

  • Aukaise rakennuksen paikkaan liittyvät kiinteistön rajalinjat yhdessä naapuri kiinteistön omistajan kanssa tai pyydä häneltä aukaisuun lupa. Pitkät rajalinjat tulee merkitä maastoon välimerkein.
  • Etsi ja merkitse valmiiksi rakennuksen paikkaan liittyvät rajapyykit, vertaa ja tarkista rajapyykkien numeroiden täsmääminen kiinteistökarttaan. Mikäli rajapyykkejä ei löydy, niin pyydä Maanmittauslaitosta merkitsemään rajapyykki uudelleen. Huom! maastoonmerkintää ei suoriteta, jos rajapyykit tai rajalinjat eivät ole nähtävissä.
  • Tee rimasta vähintään neljä n. 1.5 metriä pitkää teroitettua nurkkapaalua rakennusta kohden.
  • Raivaa tulevan rakennuksen pohjan alalta riittävästi puustoa

  Kirkonkylän ja Rukan asemakaava-alueella rakennuksen paikan merkitseminen tilataan suoraan kartoittajalta: Anu Lämsä 0400 786 924

  Rakennustarkastaja suorittaa maastoonmerkinnän muissa tapauksissa. Varaa aika rakennusvalvonnan sihteeriltä.

 • Rakennustyöt katsotaan alkaneen, kun perustuksien betonointi- tai muuraustyöt aloitetaan. Asemakaava-alueella ei saa suorittaa tontin raivaustöitä ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta ilman erillistä aloituslupaa. Yleiskaava-alueella tontinraivaus- ja maanrakennustöitä ei katsota vielä varsinaiseksi rakennustyöksi. Rakennustyön aloittamisilmoituksen perusteella määräytyy rakennusluvan voimassaoloaika. Samalla tarkistetaan aloittamista koskevat lupaehdot.

  • Rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennuslupapäätöksestä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika.
  • Rakennushankkeelle on hyväksytty luvassa määrätyt vastaavat työnjohtajat
  • Rakennustyöt on aloitettava rakennuskohtaisesti kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaisuudesta. Aloittamiselle voidaan myöntää 2 vuotta jatkoaikaa. Rakennuslupa raukeaa ellei rakennustöitä ole aloitettu 5 vuoden kuluessa.
  • Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuden alkamisesta ellei rakennustyölle ole saatu jatkoaikaa

  Vastaava työnjohtaja ilmoittaa sähköpostilla rakennusvalvontaan rakennustöiden aloitusajankohdan rakennuskohtaisesti.

 • Rakennekatselmuksessa pitää olla työmaalla käytettävissä rakennesuunnittelijan laatimat rakennesuunnitelmat ja mitoitusperusteet. Suunnitelmat ja lujuuslaskelmat tulee liittää Lupapisteeseen ennen katselmusta.

  Kuusamossa käytetään koko kaupungin alueella rakenteiden mitoituksessa lumikuormaa q = 2,8 kN/m² tai sk = 3,50 kN/m².

 • Rakennuksen hormikatselmus pidetään, kun hormin läpiviennit, hormin rakenteet ja suojaetäisyydet ovat valmiina ja ne ovat rakenteita rikkomatta tarkastettavissa.

  Hormikatselmuksessa on hormin osalta huomioitavaa seuraavaa:

  • Tehdasvalmisteisen hormin asennusohje on esitettävä katselmuksessa ja mikäli tulisija on valittuna, myös sen asennusohjeet tulee olla käytettävissä tarkastuksessa. Tyyppikilpi tulee kiinnittää hormin läheisyyteen näkyvälle paikalle.
  • Hormi tulee tehdä Ympäristöministeriön asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta mukaisesti. Paikalla muuratun tiilihormin rakentamisessa tulee noudattaa Tiiliteollisuuden laatimia ohjeita.

  Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu, että hänen rakennustyössä käyttämänsä rakennustuotteet täyttävät niille asetettavat vaatimukset. Suunnittelijoiden tehtävä on määritellä suunnitelmissa, millaisia ominaisuuksia rakennustuotteelta vaaditaan.

  Tehdasvalmisteisen hormituotteen kelpoisuuden osoittamisessa voidaan hyödyntää rakennustuotteisiin liittyviä suoritustasoilmoituksia CE –merkittyjen tuotteiden osalta ja muiden tuotteiden osalta esimerkiksi tyyppihyväksyntää, varmennustodistuksia, tehtaan laadunvalvontaa tai rakennuspaikkakohtaisesti muita hyväksyttävällä tavalla tuotteen ominaisuudet osoittavia asiakirjoja.

 • Rakennus voidaan ottaa käyttöön, vaikka kaikki rakennustyöt eivät ole valmiina. Tätä kutsutaan ns. muuttokatselmukseksi.

  Käyttöönottotarkastuksessa vaaditaan, että seuraavat rakennusluvassa määrätyt asiat tulee olla valmiina:

  • Osoitenumerokyltti on asennettu (rakennusjärjestyksen mukainen)
  • Sähkölaiteet ja -varusteet on asennettu ja sähköasennustöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja on liitetty lupapisteeseen
  • Ilmanvaihto-, lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät on asennettu, säädetty ja tarkastettu
  • Jätehuoltosopimus on tehty
  • Viemärijärjestelmä on asennettu ja tarkastettu
  • Tulisijat on tarkastettu
  • Rakennuksen vesikaton turvavarusteet on asennettu
  • Hätäpoistumistiet ovat asetuksen mukaiset
  • Ulko-ovien ja poistumisteiden kulkuyhteydet ovat asetuksen mukaiset
  • Sisäportaat ovat asetuksen mukaiset
  • Palo- ja häkävaroittimet ovat asennettu
  • Alkusammutuskalusto on asennettu
  • Peseytymistila on valmis
  • Keittiön varusteet ovat asennettu ja ne täyttävät määräykset
  • Saniteettitila on valmis
  • Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat laadittuna
 • Loppukatselmuksessa käydään läpi kaikki rakennuslupaehdot, lupapiirustukset sekä mahdollisesti edellisissä katselmuksissa havaittujen puutteiden korjaaminen.

  Loppukatselmuksessa tulee olla käytettävissä seuraavat asiakirjat

  • Rakennustöiden tarkastusasiakirja, jonka vastuulliset työnjohtajat  ovat täyttäneet Lupapisteessä
  • Energiatodistus on pääsuunnittelijan vahvistama ja allekirjoittama, jos se on lupaehtona
  • Lopulliset rakennuksen huolto- ja käyttöohjeet