Hyppää sisältöön

Muojärven rantayleiskaava

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle v.2016. Aiemmin suunnittelualueelle laadittu kaavaluonnos oli tehty silloisen rakennuslain säännöksiä noudattaen eikä täytä maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle antamia sisältövaatimuksia. Myös luonto-, linnusto-, muinaismuisto- ja kulttuurihistorialliset selvitykset on tehty MRL:n vaatimalla tasolla. Muojärven alue kuuluu NATURA-2000 ja FINIBA- lintujensuojelualueeseen, joten kaavan yhteydessä on tehty natura-arvioinnin tarveharkinta ja natura-arviointi. Muojärven rantayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.11.2022-2.3.2023 välisen ajan. Palautteen perusteella alueella tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen erilliskuuleminen, jonka jälkeen tavoitteena on valmistella yleiskaava hyväksymiskäsittelyihin keväällä 2024. Lisätietoja alueiden käytön toimistoltamme.

Kaavan tavoitteena on määritellä maanäyttö- ja rakennuslain 72 § mukaiset rantarakennuspaikat Muojärven ja muiden kaava-alueen vesistöjen rantavyöhykkeellä huomioiden maiseman ja luonnon erityispiirteet. Uusien rakennuspaikkojen painopiste on loma-asumisessa. Lisäksi kaavalla pyritään turvaamaan kyläalueiden kehittyminen ja elinvoimaisuus, ja kehittämään olevan maatalouden, matkailun ja muun yritystoiminnan toimintaedellytyksiä.

Muojärven rantayleiskaavaehdotus on nähtävillä 30.11.2022-31.1.2023. Nähtävilläoloaikaa jatketaan 1.2.-2.3.2023.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 7.7.-9.9.2016

  • Kaavaehdotus nähtävillä 30.11.2022-2.3.2023

  • ,

  • ,