Hyppää sisältöön

Tulevaisuuslautakunnan kokoustiedote 26.4.2024

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 25.4.2024

§ 31 päättänyt hyväksyä Onkerniemen ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen.

Kaava-alue sijoittuu Rukajärven itäpuolen ranta-alueelle n. 5 km Rukan matkailukeskuksesta kaakkoon. Kaavamuutoksen tavoitteena on suurentaa tontteja, tarkastella tonttikohtaisia rakennusoikeuksia, siirtää yksi rantatontti väljemmälle alueelle, osoittaa saunan rakennusala Pitkäkariin sekä yksi uusi sisämaanrakennuspaikka itäosan laajennusalueelle Natura-2000 suojelualueelle. Reitistöt ovat välittömässä läheisyydessä. Alue on pääosin hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, puustoltaan kuusi- ja lehtipuuvaltaista vaihtelevaa kuivaa tai tuoretta kangasmaastoa.

§ 32 päättänyt asettaa Kaukosaaren ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotuksena nähtäville MRA 27 § mukaisesti esittelytekstissä selostetulla tavalla täydennetyn kaavaselostuksen kanssa.

Kaavanmuutos on lähtenyt liikkeelle laajennusalueen maanomistajan aloitteesta keväällä 2022. Kaukosaaren ranta-asemakaava koostuu useammasta osasta ja se sijaitsee Ala-Kitkajärven rannalla noin 7 km päässä Rukan matkailukeskuksesta.

§ 33 päättänyt hyväksyä Kirkonkylän asemakaavan ohjeellisen tonttijaon muutoksen korttelissa 138 tonteilla 3–5. Esitetty muutos sijoittuu Kuusamon Kirkonkylälle Soidinpolun varteen pientalovaltaiselle alueelle. Voimassa olevassa Kirkonkylän asemakaavassa kortteli 138 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen.

§ 34 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Mäntyselän teollisuusalueella ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Kuusamon keskustaajamasta lounaaseen. Alue sijoittuu Toranginahon teollisuusalueen länsipuolelle Ouluntien välittömään läheisyyteen. Suunnittelualue on pääosin Kuusamon kaupungin omistuksessa. Asemakaavan laajennuksella Mäntyselän alueelle sijoitetaan teollisuutta ja terminaalitoimintojen alue.

§ 35 päättänyt käynnistää Rukan asemakaavan muutoksen kortteleissa 21, 98 ja 117 ja § 36 korttelissa 4 tonteilla nro 2, 3 ja 4 sekä niihin liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Asemakaavan muutoksella § 35 selvitetään hotelli- ja majoitustoiminnan sijoittamista suunnittelualueelle, joka on korttelin 117 tonttia 2 lukuun ottamatta Kuusamon kaupungin omistuksessa. Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Rukankyläntien ja Hiihtokouluntien varressa lähellä Rukan keskusaukiota. Kaavamuutos käynnistetään tontinluovutuskilpailun voittaneen Osuuskauppa Arinan esityksen pohjalta kumppanuuskaavoituksena. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan Länsi-Rukan ydinalueen majoitus- ja palvelutarjonnan lisäämistä ja monipuolistamista. Kaavamuutoksen tavoitteet ja suunnittelualueen rajaus voivat tarkentua suunnittelun edetessä.

Asemakaavan muutoksella § 36 kehitetään Rukan lähipalvelujen aluetta sekä tutkitaan liike- ja majoitustoiminnan lisäämistä suunnittelualueelle. Suunnittelualue on Kuusamon kaupungin omistuksessa. Korttelin 4 liiketoimintatontti (KL) nro 2 on vuokrattu ja rakennettu. Suunnittelualue sijaitsee Rukanristeyksen liiketoiminta-alueella Rukatunturintie/Riutanpää-Uunikulmantien kulmauksessa. Kaavamuutos käynnistetään kaupungin tavoitteiden ja tarpeen pohjalta. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan vähäistä tonttien laajentamista, rakennusoikeuden lisäämistä sekä majoitus- ja palvelutarjonnan monipuolistamista. Kaavamuutoksen tavoitteet ja suunnittelualueen rajaus voivat tarkentua suunnittelun edetessä.

Katso 25.4.2024 kokouksen esityslista