Hyppää sisältöön

Ympäristöön vaikuttavan toiminnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit

Toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan joko ympäristölupa, ilmoituslupapäätös tai toiminnan rekisteröinti.

Myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

 

 • Ennen lupahakemuksen laatimista kannattaa ympäristötarkastajan kanssa pitää ennakkoneuvottelu, jossa voidaan käydä läpi hakemuksen mukainen toiminta sekä arvioidaan ennakkoon lupahakemuksessa esitettäviä tietoja ja hakemukseen liitettäviä selvityksiä.

  Hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Mitä monimutkaisemmalle toiminnalle lupaa haetaan, sen tärkeämpää on hakemuksen valmistelussa käyttää asiantuntevaa konsulttia tai vastaavaa tahoa.

  Lupahakemusta toivotaan ensisijaisesti sähköisenä, mutta perinteinen paperinen asiointikin on mahdollista.

  Lupahakemus on vapaamuotoinen, mutta se voidaan laatia ympäristöhallinnon sivuilta saatavalle lomakepohjalle. Lomakkeessa annettavia tietoja tarkennetaan tarvittavilla liitteillä. Lupahakemusasiakirjojen sisältövaatimukset on annettu valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Hakemuslomakkeet ja asetus löytyvät sivun oikean laidan linkeistä.

  Hakemuksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@kuusamo.fi. Toivottu tiedoston muoto on pdf/a. Suunnitelma-asiakirjat pyydetään yhdistämään muutamaksi tiedostoksi. Suurin ongelmitta läpi menevä tiedoston koko on 78 Mt.

  Hyvin laaditut hakemusasiakirjat nopeuttavat luvan käsittelyä.

  Ympäristöluvan käsittely kestää noin 150 päivää.

 • Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai valtion lupaviranomaiselta (aluehallintovirasto), riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta.

  Ilmoitusluvallinen tai rekisteröitävä toiminta vaatii ympäristöluvan, jos toimnta sijaitsee pohjavesialueella.

  Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä.

  Ympäristöluvan käsittelyvaiheet:

  1. Neuvottelu ennen lupahakemuksen jättämistä. Neuvottelu on maksuton ja toivottava, mutta ei pakollinen.
  2. Hakemusasiakirjojen vastaanotto, kirjaaminen ja tarkistaminen.
  3. Mahdollinen täydennyspyyntö hakijalle.
  4. Hakijan toimittaman täydennyksen vastaanotto, kirjaaminen ja tarkistaminen.
  5. Hakemuksen kuuluttaminen ja asianosaisten kuuleminen
  6. Lausuntopyyntöjen lähettäminen. Kaikista hakemuksista pyydetään lausunto terveydensuojeluviranomaiselta. Pohjavesialueille sijoittuvista toiminnoista pyydetään lausunto ELY-keskukselta.
  7. Muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen vastaanottaminen ja kirjaaminen sekä luvanhakijan vastineen pyytäminen niistä.
  8. Lupapäätösesityksen valmistelu ympäristöjaostolle.
  9. Lupapäätöksen tekee ympäristöjaosto, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
  10. Lupapäätöksen kuuluttaminen ja tiedoksianto
  11. Lupamaksun laskuttaminen hakijalta
 • Ilmoituslupapäätös on ympäristöluvan kaltainen menettely, jossa ympäristötarkastaja antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella.

  Ilmoituslupapäätöstä edellyttäviä toimintoja ovat esimerkiksi vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle tai vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle tarkoitetut eläinsuojat. Muut ilmoituslupapäätöstä edellyttävät toiminnat on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 4.

  Ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta.

  Ilmoituslupapäätöksen käsittelyvaiheet:

  1. Neuvottelu ennen ilmoituksen jättämistä. Neuvottelu on maksuton ja toivottava, mutta ei pakollinen.
  2. Ilmoitusasiakirjojen vastaanotto, kirjaaminen ja tarkistaminen.
  3. Mahdollinen täydennyspyyntö hakijalle.
  4. Hakijan toimittaman täydennyksen vastaanotto, kirjaaminen ja tarkistaminen.
  5. Ilmoituksen kuuluttaminen ja asianosaisten kuuleminen
  6. Mahdollisten lausuntopyyntöjen lähettäminen.
  7. Muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen vastaanottaminen ja kirjaaminen sekä luvanhakijan vastineen pyytäminen niistä.
  8. Ilmoituslupapäätösesityksen valmistelu.
  9. Ilmoituslupapäätöksen tekeminen. Ilmoituslupapäätöksen tekee ympäristötarkastaja.
  10. Ilmoituslupapäätöksen kuuluttaminen ja tiedoksianto Lupamaksun laskuttaminen hakijalta.
 • Rekisteröitäviä toimintoja ovat asfalttiasemat, betoniasemat ja betonituotetehtaat, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat sekä pääosa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista.

  Toiminnan rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Rekisteröinti-ilmoituksen tekemiseen käytetään valtion ympäristöhallinnon lomakkeita. Rekisteröinti-ilmoitus on toimitettava 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle pois lukien energiatuotantolaitokset, joiden rekisteröinti-ilmoitus on toimitettava 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

  Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelyvaiheet:

  1. Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
  2. Rekisteröinti-ilmoitus tarkistetaan ja pyydetään tarvittaessa täydentämään. Rekisteröinti-ilmoituksen sisältövaatimukset tulevat kutakin toimintaa koskevasta valtioneuvoston asetuksesta.
  3. Ympäristötarkastaja tarkistaa täydennykset.
  4. Ympäristötarkastaja rekisteröi ilmoituksen mukaisen toiminnan ympäristöhallinnon tietojärjestelmään.
  5. Ympäristötarkastaja ilmoittaa tiedon rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle
  6. Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Lisätietoja

Ympäristölupien sekä rekisteröintien valmistelija ja valvoja:

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteislupien sekä maa-aineslupien valmistelija ja valvoja:

Ilmoituslupapäätösten valmistelija ja valvoja: