Hyppää sisältöön

Maa-aineslupa ja sen hakeminen

Maa-aineslupa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä lupa maa-ainesten ottamiseen. Maa-ainesten ottamisella tarkoitetaan kallion louhintaa tai soran, hiekan, saven tai mullan kaivamista ja poiskuljettamista.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä louhinta ja/tai murskaus voi edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kuntien alueella maa-ainesluvan myöntää Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto. Kuusamon kaupunki perii maa-ainesluvan käsittelystä ja  valvonnasta maksun.

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön asumisessa tai metsätaloudessa. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Yli 500 kiintokuutiometrin suuruinen kotitarveottopaikka tulee ilmoittaa ympäristötarkastajalle.

Vähäisenkin maa-ainesmäärän myyminen tai vastikkeellinen luovuttaminen toisen käyttöön ei ole kotitarveottoa ja edellyttää ottamislupaa.

 

 • Ennen alueen hankkimista tai lupahakemuksen laatimista kannattaa ympäristötarkastajan kanssa selvittää mahdolliset luvan myöntämisen esteet, alueen muut erityispiirteet ja tarkemmassa suunnittelussa huomioitavat asiat.

  Lupahakemusta toivotaan ensisijaisesti sähköisenä, mutta perinteinen paperinen asiointikin on mahdollista.

  Hakemusasiakirjat koostuvat maa-aineslupahakemuslomakkeesta ja ottamissuunnitelmasta liitteineen. Hakemusasiakirjojen sisältövaatimukset on asetettu valtioneuvoston asetuksessa. Opas ja asetus löytyvät sivun oikean laidan linkeistä.

  Hakemuksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@kuusamo.fi. Toivottu tiedoston muoto on pdf/a. Suunnitelma-asiakirjat pyydetään yhdistämään muutamaksi tiedostoksi. Suurin ongelmitta läpi menevä tiedoston koko on 78 Mt.

  Hyvin laaditut hakemusasiakirjat nopeuttavat luvan käsittelyä.

  Maa-ainesluvan käsittely kestää noin 150 päivää.

 • Maa-ainesluvan käsittelyn vaiheet:

  1. Neuvottelu ennen alueen hankkimista ja suunnittelun aloittamista. Neuvottelu on maksuton ja toivottava, mutta ei pakollinen.
  2. Hakemusasiakirjojen vastaanotto, kirjaaminen  ja tarkistaminen.
  3. Mahdollinen täydennyspyyntö hakijalle.
  4. Hakijan toimittaman täydennyksen vastaanotto, kirjaaminen ja tarkistaminen.
  5. Hakemuksen kuuluttaminen ja naapurikiinteistöjen kuuleminen
  6. Lausuntopyyntöjen lähettäminen. Kaikista pohjavesialueille sijoittuvista maa-ainesluvista on pyydettävä lausunto ELY-keskukselta.
  7. Muistutusten, mielipiteiden ja lausuntojen vastaanottaminen ja kirjaaminen sekä luvanhakijan vastineen pyytäminen niistä.
  8. Lupapäätösesityksen valmistelu ympäristöjaostolle.
  9. Lupapäätöksen tekee ympäristöjaosto, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa
  10. Lupapäätöksen kuuluttaminen ja tiedoksianto
  11. Lupamaksun laskuttaminen hakijalta

  Maa-aineslupapäätöksestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Lisätietoja

Kuusamon, Posion ja Taivalkosken alueiden maa-aineslupien valmistelija ja valvoja: