Hyppää sisältöön

Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn valvonta

Uuden kiinteistökohtaisen  jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja vanhan kunnostamiseen haetaan toimenpidelupa rakennusvalvonnasta, joka antaa myös neuvontaa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ja sille ympäristönsuojelulaissa asetettujen puhdistustehovaatimusten täyttämistä.

Viemäriverkoston ulkopuolisilla asuinkiinteistöillä on ympäristönsuojelulain 157 § mukaan oltava selvitys talousjätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Niitä säilytetään kiinteistöllä, ja ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Kuusamon kaupungissa ei ole voimassa jätevesien käsittelyä koskevia paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpanon siirtymäaika päättyi 31.10.2019

Enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella sijaisevien asuinrakennusten kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien puhdistustehon on oltava ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 154 b §:n määräämällä tasolla.

Jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää (vaan kuivakäymälä), eikä paineellista lämmintä vettä, ei puhdistustehovaatimus koske kyseisen kiinteistön jätevesiä, joten jätevedet saa johtaa puhdistamatta maahan.

Rakennuksen sijaintia 100 metrin vyöhykkeellä tai pohjavesialueella voi tarkastella Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelussa.

Mahdollisuus hakea määräaikaista lykkäystä puhdistustehovaatimuksista

Puhdistustehovaatimuksen täyttämiselle voidaan myöntää määräaikaista lykkäystä ympäristönsuojelulaissa säädetyin perustein. Hakemus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka perii hakemuksen käsittelystä ja päätöksen antamisesta maksun.  Hakemuslomake liitteineen löytyy tämän sivun oikeasta laidasta.

Lisätietoja