Hyppää sisältöön

Miten voit osallistua kaavaan

Kaavan laadintaan liittyy yleensä kolme vaihetta: vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaihe. Kaikissa näissä vaiheissa osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide tai muistutus. Osallisella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitettavan alueen maanomistajia ja asukkaita, henkilöitä tai yhteisöjä, joiden oloihin kaava voi vaikuttaa tai viranomaisia ja yhteisöjä joiden toimialaa kaava koskee.

Pienissä asemakaavamuutoksissa vireilletulo- ja luonnosvaihe voi olla yhdistetty, jolloin kaavatyö sisältää vain kaksi vaihetta.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivulla ja Kaupungintalon kaavoituksessa osoitteessa Keskuskuja 6. Kaavaan liittyvät kuulutukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, kaupungintalon ilmoitustaululla ja Koillissanomissa sekä Kuusamon Seudussa.

Jätä mielipide tai muistutus kaavan nähtävillä oloaikana sähköpostilla kaavoitus@kuusamo.fi  tai kirjeellä osoitteeseen Tulevaisuustoimiala/Kaavoitus, Keskuskuja 6, PL 9, 93601 Kuusamo.

 • Ensimmäisen kerran laadittavasta kaavasta kuulutetaan aloitusvaiheessa. Kuuluttamisen lisäksi jaetaan kirjeet kaavoitettavan alueen maanomistajille. Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetään myös kirjeet. Aloitusvaiheessa asetetaan nähtäväksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30 vuorokauden ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS esitellään tarvittaessa yleisötilaisuudessa.

  Osalliset voivat jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä.

 • Kaavan laadinnan toinen vaihe on luonnosvaihe. Luonnosvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja kaavaselostuksen luonnos. Näiden lisäksi tehdään kaavaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.  Kun kaavaluonnos ja kaavaselostuksen luonnos ovat valmiit, ne asetetaan nähtäville 30 vuorokaudeksi. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan ja tiedotetaan samalla tavalla kuin vireilletulovaiheessa. Kaavaluonnosta esitellään tarvittaessa yleisötilaisuudessa.

  Osalliset voivat jättää mielipiteensä luonnoksen ollessa nähtävillä.

 • Ehdotusvaiheessa laaditaan ja asetetaan nähtäville kaavaehdotus sekä -selostus. Kaavaehdotuksen nähtävillä oloaika on 30 vuorokautta. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan lehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Maanomistajille lähetetään kirjeet.
  Osalliset voivat jättää muistutuksen ehdotuksen nähtävillä ollessa.
 • Jokaisen vaiheen nähtävillä olon jälkeen mielipiteet käsitellään. Mielipiteisiin laaditaan vastineet, jotka liitetään kaavaselostukseen.

  Ehdotusvaiheessa jätettyihin muistutuksiin valmistellaan vastineet tulevaisuuslautakuntaan. Tulevaisuuslautakunta käsittelee vastineet kokouksessaan. Jos muistutukset aiheuttavat suuria muutoksia kaavaehdotukseen, kaavaehdotus on asetettava uudelleen nähtäville.

 • Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaava menee päätettäväksi tulevaisuuslautakuntaan. Merkittävimmät hankkeet jatkavat kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

  Mikäli kaava hyväksytään alkaa 30 vuorokauden pituinen valitusaika. Osalliset ja kaupunkilaiset voivat jättää kunnallisvalituksen kaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden käsittely kestää kaava-asioissa yleensä noin vuoden. Mikäli hallinto-oikeus hylkää valitukset, kaupunki kuuluttaa kaavan lainvoimaiseksi tulosta.

  Jos kaavasta ei valiteta hallinto-oikeuteen, kaupunki kuuluttaa kaavan lainvoimaiseksi tulosta. Rakennuslupa voidaan myöntää kaavan tultua lainvoimaiseksi ja kaavoitetun alueen toteuttaminen voidaan aloittaa.