Hyppää sisältöön

Turvallisuusjohtajan tilannekatsaus 14.12.2022

Yleinen tilanne

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna tilanne ei ole muuttunut ainakaan parempaan suuntaan. Euroopassa jyllää sota, ja sen lieveilmiöt näkyvät meillä täällä Kuusamossa saakka. Sodan uhkaa ei ole näköpiirissä, mutta hinnat ja korot ovat nousseet. Pahin uhka on tällä hetkellä mahdollinen sähköpula Suomessa.

Varautuminen ja valmius

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.12.2022 § 268 tarkistetun ja ajantasaistetun Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan. Kyseinen julkinen suunnitelma on kohdennettu meille kaikille. Sen on tarkoitus olla sekä informatiivinen, tavoitteita asettava ja tietyiltä osiltaan myös velvoittava.

Yleiseen osaan on koottu koko kaupunkia koskevat yhteiset linjaukset ja toimintaperiaatteet. Siinä on tuotu esille myös merkittävimmät uhkatilat ja riskit. Sisällöllisesti se jakautuu häiriötilanteisiin varautumista ja hallintaa sekä poikkeusoloihin varautumista koskeviin osioihin. Julkista yleistä osaa tarkentavat tarkemmat toimialakohtaiset ei julkiset valmiussuunnitelmat.

Kuusamon kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Oheisena saatettakoon tiedoksi kaupungin toimialoja sekä Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaa koskevia yleisiä varautumistietoja. Kaupungin toimialat ja Kuusamon EVO vastaavat toimialaansa ja osuuskunnan palveluja koskevasta tarkemmasta tiedottamisesta ja mahdollisista lisätiedoista:

Keskushallinto

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan tarkoituksena on varmistaa kaupungin päätöksenteko, johtaminen, keskeisten tehtävien hoitaminen ja viestintä mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa turvallisuustilanteissa sekä parantaa kaupungin henkilöstön että asukkaiden kriisinkestävyyttä. Keskushallinto on saanut edelliseen liittyen toimeksiannot suunnitelmiensa päivittämiseksi.

Kaupunki antaa työnantajan roolissaan myös kaupungin sisäisen ohjeistuksen työskentelystä mahdollisten sähkökatkoksien aikana. Kyseinen ohjeistus annetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Mahdollisia lisätietoja: Hallinto- ja talousjohtaja Kirsi Kangas, 040 860 8038.

Perusturva

Kuusamon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelut siirtyvät 1.1.2023 lukien Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Tulevasta siirrosta huolimatta varautumista mahdollisiin sähkökatkoksiin liittyen on tehty Sosiaali- ja terveysministeriön 12.10.2022 (VN/27130/2022) kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja aluehallintovirastoille osoittaman kirjeen edellyttämällä tavalla.

Kirjeessä velvoitettiin myös huolehtimaan siitä, että palvelujen piirissä olevilla asiakkailla ja heidän läheisillään on riittävä tieto, jotta he voivat omalta osaltaan varautua sähkökatkoksiin ja toimia niiden aikana. Erityisesti huomiota tuli kiinnittää haavoittuvimmissa asemassa oleviin asiakkaisiin.

Mahdollisia lisätietoja: Perusturvajohtaja Pirkkoliisa Pohjola, 050 438 5278.

Kasvatus- ja sivistystoimi

Kuusamon kaupungin Kasvatus- ja sivistystoimi on osaltaan käynnistänyt toimet mahdollisiin sähkökatkoksiin liittyen. Lähtökohtaisesti kaikki palvelut pyritään järjestämään katkoksista huolimatta, erityisesti esi- ja perusopetuksen osalta. Ymmärrettävää kuitenkin on, että kaikkia asioita ei katkosten aikana voida järjestää tuolloin normaalitilanteen mukaisesti.

Kasvatus- ja sivistystoimi on tiedottanut sähkökatkoihin varautumisesta kaupungin verkkosivuilla 5.12.2022. Opetushallitus on julkaissut verkkosivuillaan tukimateriaalia varautumiseen liittyen.

Mahdollisia lisätietoja: Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen, 040 860 8086.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan toimiala vastaa muun muassa kaupungin hallinnassa olevista kiinteistä, kaduista ja alueista sekä niihin liittyvistä sähkösopimuksista. Toimiala neuvottelee parasta aikaa jakeluverkkoyhtiö Caruna Networks Oy:n kanssa niistä Kuusamon kaupungin kohteista, jotka ovat niin tärkeitä, että niiden sähkönsaanti on turvattava ensisijaisesti myös mahdollisen sähköpulan tai sähkökatkojen aikana. Toimiala on myös saanut toimeksiannon varmistaa hoito- ja hoivayksiköiden osalta, että niissä on saatavilla joko varavoima tai tekninen kytkentämahdollisuus siirrettävän varavoiman kytkemiseksi.

Mahdollisia lisätietoja: Yhdyskuntatekniikan johtaja Jarkko Tammi, 040 564 5716.

Lämpö- ja vesihuolto

Kuusamon kaupunki hankkii kaukolämmön sekä vesihuollon Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalta (Kuusamon EVO). Kuusamon EVO on varautunut suunnitelmallisesti ja teknisesti mahdollisiin normaaliajan häiriötiloihin ja poikkeusoloihin. He ovat myös julkaisseet verkkosivuillaan 6.11.2022, miten lämmön ja veden toimitus tapahtuu edellä mainituissa tilanteissa, ja kuinka kuluttajien tulisi omalta osaltaan varautua. Mahdollisiin häiriöihin liittyvää informaatiota on jaettu myös Kuusamon EVO:n asiakaslehdessä.

Mahdollisia lisätietoja: Toimitusjohtaja Mika Mankinen, 020 741 4900.

 

Lopuksi haluan rauhoitellen kertoa, että työ turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden osalta jatkuu. Toiminnan painopistettä siirretään reagoinnista ennakoivaan toimintamalliin riskienhallinnan kautta. Toivotan Teille kaikille Rauhallista Joulun aikaa ja mitä turvallisinta Uutta Vuotta 2023!

Jaakko Ritola