Hyppää sisältöön

Liikunta-avustukset

Liikunta-avustus paikallisen toiminnan tukemiseen

Kunnan talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen.

Avustuksen jaosta päättää kasvatus- ja sivistyslautakunta.

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee
luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan
lukien seuratoiminta. (390/2015, 5§)

 • Seurojen liikuntatoiminta-avustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa 2.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Avustukset haetaan sähköisesti ja hakulinkki avataan näillä sivuilla 1.3.2024.
 • Vuodelle 2023 myönnetyistä toiminta- ja kohdeavustuksista tehdään selvitys käyttöselvityslomakkeella 31.3.2024 mennessä ja vuoden 2024 koulutusavustuksesta 31.12.2024 mennessä.

 

Liikunta-avustusten hakuojeet

 • LIIKUNTA-AVUSTUS PAIKALLISEN TOIMINNAN TUKEMISEEN

  Kunnan talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustuksen jaosta päättää kasvatus- ja sivistyslautakunta.

  YLEISET PERIAATTEET

  Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. (390/2015, 5§)

  Kuka voi hakea avustusta?

  Avustuksia myönnetään rekisteröidyille liikuntajärjestöille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille liikuntatoimintaan. Hakijan kotipaikan ja pääasiallisen toiminta-alueen tulee olla Kuusamossa.

  Avustusten jaossa otetaan huomioon:
  – hakijan toiminnan määrä, laatu ja toiminnan vaikuttavuus.

  • toiminnan määrää ja laatua arvioidaan ohjattuun liikuntaan osallistuvien lasten,
   nuorten ja aikuisten määrällä sekä koulutettujen ohjaajien ja valmentajien
   määrällä.
  • toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan edellä mainittujen lisäksi toiminnan
   kohdistumisella erityisryhmiin (yli 65 –vuotiaat, vammaiset, liikuntarajoitteiset ja
   pitkäaikaissairaat) ja sivukylille.

  – koulutustoiminta

   

 • Toiminta-avustus

  Toiminta-avustusta voidaan myöntää liikuntatoimintaa harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen liikuntatoimintaan. Määrärahasta varataan prosenttiosuudet seuraavien painopisteiden mukaisesti

  • seuran/yhdistyksen jäsenmäärä.10 %
  • ohjattu toiminta. 70 %
  • koulutettujen ohjaajien ja valmentajien lukumäärä. 10 %

  Ohjatun toiminnan arvioinnissa otetaan huomioon säännöllisesti osallistuneiden lukumäärä käyttäen seuraavaa pistetystä. Yksi pisteytys/kohde:

  • Aikuisten liikuntaryhmä 1
  • Lasten ja nuorten liikuntaryhmä 2
  • Sivukylien liikuntaryhmä 3
  • Erityisryhmien liikuntaryhmä 3

  Järjestetyn liikunnan toiminta-aika huomioidaan kertoimella

  • Yli 6 kk kestävä liikuntaryhmä 1
  • 2-6 kk kestävä liikuntaryhmä 0,5

  Toiminnan määrä ilmoitetaan erillisellä toimintatietolomakkeella, jossa ilmoitetaan hakemusvuotta edellisen vuoden toiminta. Joukkue- ja yksilötoiminnalle on oma lomakkeensa.

  Kaikkien hakijoiden pisteet kohdealueittain lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan hakijan pisteiden muodostama prosenttiosuus. Kuhunkin osa-alueeseen varattu avustussumma jaetaan hakijan suhteellisen osuuden mukaisesti.

  Koulutusavustus

  Määrärahasta varataan 10 % yhdistysten koulutustoiminnan tukemiseen. Koulutusavustusta voidaan myöntää enintään 50 % koulutuskustannuksista.

 • AVUSTUSTEN HAKEMINEN

  Kasvatus- ja sivistyslautakunta ilmoittaa avustukset haettaviksi maaliskuun aikana. Avustukset haetaan erillisellä hakulomakkeella. Hakulomake löytyy kaupungin nettisivuilta.

  Avustushakemuksiin on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

  Avustushakemus on oltava palautettuna liitteineen 31.3. klo 15.00 mennessä. Mikäli määräpäivä on lauantai tai pyhä, hakemus tulee palauttaa viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

  AVUSTUSTEN MAKSAMINEN JA KÄYTÖN VALVONTA

  Myönnetty toiminta-avustus maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille rahalaitokseen päätöksenteon lainvoimaisuuden astuttua voimaan.

  Koulutusavustukset maksetaan jälkikäteen. Avustuksen saaja toimittaa lautakunnan hyväksymiin koulutuksiin osallistumisista aiheutuneiden kulujen tositteet (kopiot) tai toiminnantarkastajan lausunnolla vahvistetun käyttöselvityslomakkeen koulutusavustuksen käytöstä sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin avustus on myönnetty. Avustus maksetaan tämän jälkeen. Avustukset maksetaan vain ajoissa toimitettujen selvitysten mukaan.

  Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

  Liikuntatoimi valvoo, että avustuksen käytöstä annettuja ohjeita noudatetaan.

  AVUSTUSTEN KÄYTTÖSELVITYS

  Kohde- ja toiminta-avustuksen saanut yhdistys on velvollinen antamaan selvityksen varojen käytöstä käyttöselvityslomakkeella seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

  Mikäli yhdistys ei määräaikana anna selvitystä avustusten käytöstä, myönnetty avustus peritään takaisin.

  Liikunta-avustusten käyttöselvityslomake

  Lisätiedot ja ohjeet:

  Kuusamon kaupunki/Liikuntapalvelut
  Kitkantie 42
  93600 KUUSAMO
  Puh. 0400 816 394, 040 860 8721