Hyppää sisältöön

Moottoriurheilutapahtumat, ilotulitusnäytökset, luvanvaraiset tilapäiset rakennelmat, arpajaiset

Kilpailut moottoriajoneuvoilla

Nopeuskilpailuja moottorikäyttöisille ajoneuvoille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Lisätietoja poliisilta ja ELY-keskukselta.

Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on aina laadittava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) turvallisuusasiakirja sekä haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa.

Myös vesiliikennelain mukaan lupa kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin tapahtumiin on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Huomioi myös vesialueen omistajan suostumus luvan myöntämiseen.

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Ilotulitusnäytöksestä (ml. pyrotekniikkashow’t) on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta. Vain Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta luvan saanut ammattimainen yritys voi järjestää ilotulitusnäytöksen.

Poliisi: ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Tehosteiden käyttö yleisötapahtumissa ja tuliesitykset

Erikoistehosteiden käytöstä (vaaralliset kemikaalit, pyrotekniset tuotteet) ja tuliesityksistä tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä.

Luvanvaraiset tilapäiset rakennelmat

Tilapäisistä rakenteista yleisötapahtumissa ohjataan ottamaan yhteyttä Kuusamon kaupungin rakennusvalvontaan. Ainakin alla olevat seikat edellyttävät yhteydenottoa:

  • Rakennelmassa on useampi kuin yksi kerros tai rakennelmassa oleskelee yleisöä vähintään 2 m korkeudella.
  • Teltan tai vastaavan suurin henkilömäärä on yli 300 hlö
  • Rakennelmat ovat paikallaan yli 14 vuorokautta yhtäjaksoisesti

Rakenteiden pystyttäminen

Tapahtuman rakenteet tulee olla pystytetty niin hyvin, että ne kestävät yllättävätkin sääilmiöt kuten ukkosmyrskyn. Lavarakenteiden pystytyksestä huolehtii lavan toimittava palveluntuottaja, mutta tapahtumajärjestäjän vastuulla on varmistua rakenteiden kestävyydestä.

Tavara-arpajaiset

Tavara-arpajaiset saa toteuttaa vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset). Luvat tavara-arpajaisiin antaa paikallinen poliisilaitos, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialueella tai toimialueen osalla (esim. yhden kunnan alueella), tai Poliisihallitus, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella.

Tavara-arpajaislupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään 12 kuukaudeksi. Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa.

Poliisi: Tavara-arpajaisluvat

Poliisi: Milloin arpajaislupaa ei tarvita