Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 kylätoiminta- ja kylien elinvoimaa vahvistavat avustukset haettavana

Ilmakuva Heikkilä-Kärpänkyläntie

Kylätoiminta- ja kylien elinvoimaa vahvistavat avustukset ovat haettavissa 19. huhtikuuta 2023 alkaen. Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella 17.5.2023 mennessä. Linkki hakulomakkeeseen löytyy artikkelin lopusta.

Avustusten myöntäminen käsitellään tulevaisuuslautakunnan kesäkuun kokouksessa 15.6.2023.

Kylätoiminta-avustus

Kylätoiminta-avustusta haetaan sähköisellä hakemuksella.

Kylätoiminta-avustuksen hakemukseen tulee lisätä yhdyshenkilön yhteystiedot ja kyläyhdistyksen pankkiyhteystiedot. Kylätoiminta-avustuksen liitteenä on toimitettava vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kylätoiminta-avustukset on jaettu kolmeen ryhmään kylätoiminnan aktiivisuuden mukaan. Lisäksi jaottelussa huomioidaan, onko kyläyhdistyksellä kiinteistöstä aiheutuneita kuluja. Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne kylätoimijat, joilla toimintaa on ollut jonkin verran. Toisessa ryhmässä ovat ne kylätoimijat, joiden toiminnassa on aktiivisuutta ja suunniteltuja investointeja. Kolmannessa ryhmässä ovat ne kyläyhdistykset, joilla on aktiivista toimintaa ja kiinteistön ylläpitokuluja. Kullekin ryhmälle jaettava avustus määräytyy jaettavan kokonaisavustuksen ja hakemusten määrän mukaan. Luokittelun ryhmiin tekee avustushakemusten pohjalta maaseutuasiamies tai toimialajohtajan määräämä muu viran- /toimenhaltija. Avustuksen myöntää toimialajohtaja viranhaltijapäätöksellä tai tulevaisuuslautakunta. Avustukset maksetaan, kun päätökset ovat lainvoimaisia ja kaikki liitteet on toimitettu. Hakemusta ei käsitellä, mikäli hakemusta ja liitteeksi vaadittavia asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä.

Kylien elinvoimaa vahvistava avustus yhdistyksille ja yrityksille

Kylien elinvoimaa vahvistavaa avustusta haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksella esitetään toimenpidesuunnitelmalla ja kustannusarvio sekä suunnitelman aikataulu. Avustusta voidaan myöntää enintään 30 % arvioiduista kustannuksista ja avustus voi olla kuitenkin enintään 1 000 eur/hakija. Hakemukseen tulee lisätä yhdyshenkilön yhteystiedot ja tuen saajan pankkiyhteystiedot. Avustuksen liitteenä on toimitettava vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liitteenä on myös toimitettava verovelkatodistus ja todistus työantajavelvoitteiden hoitamisesta. Avustusta ei voida myöntää toimenpiteisiin, joihin saa tai on saatu avustusta muilta rahoitusviranomaisilta.

Kylien elinvoimaa vahvistavaa avustuksen hakuun käytetään yhtä tai useampaa hakukierrosta. Hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä erillisen ohjeen mukaan. Avustusta voidaan myöntää kylätoimikunnan tai muun vastaavan yhdistyksen lisäksi myös muulle rekisteröityneelle kaupungin alueella kylätoimintaa harjoittavalle yhteisölle, tai enintään viisi (5) henkilöä työllistävälle yritykselle, jonka toimipaikka sijaitsee tai jonka palvelut suuntautuvat Kuusamon haja-asutusalueelle. Avustuksella hankittavan laitteen tai rakennelman tulee säilyä avustuksen hakijalla ja hakemuksessa ilmaistussa käyttötarkoituksessa vähintään kaksi vuotta.

Avustuksen myöntämiseen käytetään pisteytysjärjestelmää.

Pisteytys

Elinvoimaa vahvistavan avustuksen painopisteet ja niiden kertoimet

 • Yhteys kaupunkistrategiaan, kerroin -toiminnassa/toimenpiteessä huomioidaan kaupungin strategiassa korostetut toimintaperiaatteet
  • kasvava, viihdyttävä, kuuluisa, omavarainen
  • toiminta/toimenpide toteuttaa kaupungin strategiaa
 • Vaikuttavuus, kerroin 2
  • toimenpiteen ylläpitävä vai kehittävä vaikutus
  • elinvoiman lisääminen – uudistumiskyky
  • toimenpide on kylätoiminta- tai yhdistystoimintasuunnitelman mukainen (edellyttäen että on laadittu)
  • toimenpiteen yleishyödyllisyys
 • Varautuminen, kerroin 1
  • toimenpiteen vaikutus huoltovarmuuteen, esim. energia, vesi
  • yhteisvastuullisuus
 • Hakijayhteisön toiminnan luonne, kerroin 1

  • toiminnan säännöllisyys ja laajuus
  • laaditut kylätoimintasuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelma – toiminnan suunnitelmallisuus

Kuusamon kaupunki/Tulevaisuustoimiala

Siirry hakemuslomakkeelle

Lisätiedot

Aihealueet