Hyppää sisältöön

Lastensuojelulla tarkoitetaan ensisijaisesti sosiaalityöntekijöiden velvollisuutta ajaa lapsen parasta niissä tilanteissa, kun perheen omat voimavarat eivät siihen riitä.

Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelutarpeen selvitystä.

Eri viranomaiset, luottamustehtävässä toimivat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäädösten estämättä tekemään lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa pyyntönä yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. Ennen lapsen syntymää lastensuojeluilmoituksen tekemiseen viranomaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve.

Lisätietoja palvelusta antaa