Hyppää sisältöön

Esiopetuksen oppilashuolto

Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus.

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Esiopetuksessa oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä neuvolapalvelut (terveydenhoitaja ja neuvolatyöryhmä)

  • Kuusamossa esiopetuksen yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat laaditaan kouluittain yhdessä perusopetuksen kanssa. Oppilashuollon sisällöt ja käytännön toimet on kuvattu näissä suunnitelmissa.

  • Jokaisella esiopetusyksiköllä on oma yksikkökohtainen turvallisuuskansio, johon on koottu turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, ohjeistuksia ja lomakkeita. Niissä on ohjeistukset kuinka toimitaan muun muassa poikkeavissa tilanteissa varhaiskasvatuksessa.

  • Yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa oppilaitoskohtainen oppilashuoltoryhmä. Esiopetus on mukana koulun kanssa yhteisessä oppilashuoltoryhmässä, sillä oppilashuollolliset palvelut toteutetaan koulun yhteydessä. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on varmistaa oppilaitoksen terveellisyys, turvallisuus ja yhteisön hyvinvointi suunnitelmallisen toiminnan ja sen arvioinnin kautta.