Hyppää sisältöön

Veskan osayleiskaavan osittainen muutos

Osayleiskaavan muutostarve on maanomistajista johtuva. Suunnittelualueen eteläisemmällä osalla sijaitsevalle kiinteistölle on myönnetty viranhaltijapää-töksellä poikkeamispäätös omakotitalon rakentamiseksi 7.10.2014 § 45. Poikkeamispäätöksellä on mahdollistettu rakennuspaikan siirto suunnittelualueen pohjoisemman alueen kiinteistöltä eteläisemmällä alueella sijaitsevalle kiinteistölle. Poikkeamispäätöksen ehtona on ollut MRL § 38 mukainen rakennuskielto suunnittelualueen pohjoisen osan kiinteistölle. Rakennuskielto määrättiin viranhaltijapäätöksellä 20.10.2014 § 47 ja sitä jatkettiin yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä 21.8.2019 § 125.
Osayleiskaavan muutoksella pohjoisemmalla suunnittelualueella sijaitsevalta loma-asuntojen alueelta (RA) siirretään yksi rakennuspaikka eteläisemmälle suunnittelualueelle Kuontivaarantien ja valtatien 5 risteyksen läheisyyteen. Uusi rakennuspaikka osoitetaan omakotitalon tontiksi (AO). Poistettavan ra-kennuspaikan tilalle jäävä alue muutetaan ympäröivän alueen mukaisesti maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistar-vetta ja ympäristöarvoja (MU-1).

Kuusamon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.5.2021§ 8 hyväksynyt Veskan osayleiskaavan osittaisen muutoksen.
Päätös on saanut lainvoiman. Kaava on kuulutettu voimaan.