Olet täällä

Työkokeilu

TYÖKOKEILU (TE-toimiston tarjoamana palveluna): Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) palvelut ja yhteystiedot löytyvät www.te-palvelut.fi-sivuilta.

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Työ- ja elinkeinotoimiston tarjoama palvelu. Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhteisö (esim. kunta tai yhdistys), säätiö tai valtion virasto laitos ja työpaja. Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

Millainen palvelu?

Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva, TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen. Sopimukseen kirjataan työkokeilun: tavoite ja tehtävät, kokonaiskesto sekä päivittäinen ja viikoittainen kesto ja henkilö, joka vastaa työkokeilun valvonnasta työpaikalla.
TE-toimisto selvittää viran puolesta työkokeilun järjestäjää edustavan henkilön nimenkirjoitusoikeuden kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteritiedoista. Työnantaja ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle sopimuksesta.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun?

Ohjaus voi tapahtua työ- ja elinkeinotoimiston asiakaspalveluprosessin eri vaiheissa. Ohjauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Asiakas voi oma-aloitteisesti hakeutua ja esittää työkokeilumahdollisuutta työmarkkinavalmiuksien selvittämiskeinoksi.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
a) Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
b) Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto.
c) Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
d)Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

Mikä on toimintafilosofia?

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta - samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.    
Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Jos kokeiltavissa tehtävissä tehdään tyypillisesti vuoro- tai viikonlopputyötä, voi työaika ajoittua myös näiden aikoihin.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Työkokeilun päätteeksi työkokeilun järjestäjä, työkokeiluun osallistuva ja TE-toimiston edustaja arvioivat yhdessä työkokeilun sujumista suhteessa sen tavoitteisiin. Työkokeilun järjestäjä ja työkokeiluun osallistuva voivat antaa myös kirjallisen palautteen. Jos työnantajan palaute on kirjallinen, antaa TE-toimisto sen työkokeiluun osallistuneelle henkilölle. Työkokeiluun osallistuneen henkilön ja työkokeilun järjestäjän palautteet ovat henkilön jatkosuunnitelmien pohjana.