Olet täällä

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

14puukuja.jpg
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, Kela.fi

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu?

Kansaneläkelaitos, ammatillinen kuntoutus.
Palveluntuottajat: kela.fi/palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa 1.1.2017 alkaen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen.

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on löytää osaamista, taitoja vastaava, terveydentilaan sopiva palkkatyö 
tai sopiva ammatti - tai opiskeluala, jos sairaus alentaa työ- tai opiskelukykyä ja ansiomahdollisuuksia.

Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on 3 vaihtoehtoista palvelulinjaa:

1.    työkokeilu
2.    työhönvalmennus
3.    työkokeilu ja työhönvalmennus

Kuntoutus on yksilökuntoutusta, joka toteutuu yksilökohtaisen kuntoutustavoitteen mukaan. 

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Haetaan Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen hakemuksella (KU101). Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B, jossa suositukset ja perustelut haettavalle kuntoutukselle.  

Kenelle palvelu on suunnattu?

Ammatillista kuntoutusta järjestetään työikäiselle henkilölle, jonka työ- tai opiskelukyky- ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet. Ennen työkokeilun aloittamista kuntoutujan työ- ja opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeita ja mahdollisuuksia tulee olla riittävästi selvitetty lääketieteellisten tutkimusten tai työkykyarviointien avulla. 
Työelämässä olevien ensisijaisena ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä on työeläkelaitos. Työtapaturmasta, liikennevahingosta tai muusta lakisääteiseen kuntoutukseen perustuvasta kuntoutuksesta vastaavat vakuutusyhtiöt.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Työllistymistä edistyvä ammatillinen kuntoutus on avomuotoista yksilöllistä kuntoutusta. Ryhmämuotoista kuntoutusta  toimintaa  järjestetään vain, jos se tukee kuntoutujan kuntoutustavoitteita.

Työkokeilu kestää 60 päivää. Työkokeilun avulla kuntoutujaa  tuetaan  urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa, ammattialan  soveltuvuuden valinnassa.

Työhönvalmennus kestää 60- 180 päivää. 
Työhönvalmennuksen aikana kuntoutujaa tuetaan laaja-alaisesti etsimään palkkatyöpaikkaa kuntoutujan tavoittelemalta ammattialalta, siirtymään palkkatyöhön, yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi.

Työkokeilu ja työhönvalmennus kestää  120-240 päivää. Työkokeilun ja työhönvalmennuksen  avulla   kuntoutujaa tuetaan tiiviisti
uratavoitteiden, työkykyä vastaavien ammattialojen, soveltuvien työnkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen palkkatyöhön,
yrittäjäksi  tai ammatinharjoittajaksi siirtymistä.

Mikä on toimintafilosofia?

Ammatillisen kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan ja parantamaan työ- tai opiskelukykyä ja ansiomahdollisuuksia. 

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Työkokeilun avulla arvioidaan ammatillisia vaihtoehtoja ja etsitään suunnitelmaa vastaava työkokeilupaikka. Kuntoutujaa saa tarpeitaan vastaavaa tukea, jonka avulla hänen työnhaku- ja työelämätaitonsa vahvistuvat. Työkokeilu tuottaa ammatillisen kuntoutuksen jatkosuunnitelman.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioidaan käyttämällä päteviä, perusteluja ja luotettavia mittaus – ja arviointimenetelmiä.
Testit ja mittaukset tehdään terveys- ja turvallisuus- sekä tarkoituksenmukaisuus- ja asiakaslähtöisyysnäkökohdat huomioon ottaen.
Arviointi tehdään yhdessä kuntoutujan kanssa. Arvioinnissa ja mittaamisessa otetaan huomioon kuntoutujan keskeiset alueet ICF-luokituksen mukaisesti.

Pakolliset mittaus- ja arviointimenetelmät 

Kelalle toimitettavat tuloksellisuuden seurantatiedot 

– Tavoitteet: GAS (Goal Attainment Scaling, Omat tavoitteeni –lomake, www.kela.fi/lomakkeet) 
– Elämänlaatumittari: WHOQOL-BREF 
– Työkykykysymykset: Kelan määrittämät kysymykset (www.kela.fi/lomakkeet > kuntoutus > ammatillinen kuntoutus > työkykykysymykset – tuloksellisuuden seurantatiedot Kelalle). 

Mittausten ja kyselyjen toteuttaminen kuntoutuksessa 
– GAS-menetelmällä asetetaan kuntoutuksen suunnittelussa yksilölliset ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät tavoitteet, jotka arvioidaan päätösvaiheessa. 
– Elämänlaatukysely WHOQOL-BREF tehdään kuntoutuksen suunnittelussa, kuntoutuksen päättämisessä sekä seurannan viimeisellä kerralla. 
– Työkykykysymykset tehdään kuntoutuksen suunnittelussa, kuntoutuksen päättämisessä sekä seurannan viimeisellä kerralla. Kysymyksiin, jotka on osoitettu palveluntuottajan vastattavaksi, vastataan kuitenkin kuntoutuksen
päättämisen yhteydessä. 

Vapaaehtoiset mittaus- ja arviointimenetelmät
 
Palveluntuottaja käyttää kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan kuntoutuksen kohderyhmälle 
soveltuvia vapaaehtoisia mittaus- ja arviointimenetelmiä, jotka liittyvät esimerkiksi ammatinvalinnanohjaukseen, ammatilliseen kehittymiseen ja ammateissa toimimiseen. Palveluntuottaja kirjaa käytetyt menetelmät ja niiden tulokset kuntoutuspalautteeseen.