Olet täällä

Ammatillinen kuntoutusselvitys

7jalat.jpg
AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS, www.kela.fi Palvelunumero kuntoutus 020 692 205

Kuka tuottaa palvelun? Kenellä on järjestämisvastuu? 

Kansaneläkelaitos, ammatillinen kuntoutus.
Palveluntuottajat: kela.fi/palveluntuottajahaku

Millainen palvelu?

Kuntoutuslaitoksessa toteutettava selvitysjakso, jonka aikana laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma työelämässä jatkamisen, työelämään palaamisen tai työelämään siirtymisen tueksi. Ammatillinen kuntoutusselvitys ei ole lääketieteellistä työkyvyn arviointia tai muuta terveydentilan selvitystä. Kuntoutusselvityksen avulla laaditaan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutumisen suunnitelma.

Miten palvelun piiriin pääsee? Kuka ohjaa? Vai voiko asiakas hakeutua itse palveluun? 

Haetaan Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen hakemuksella (KU101). Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto B, jossa suositukset ja perustelut haettavalle kuntoutukselle.  

Kenelle palvelu on suunnattu?

Ammatillista kuntoutusta järjestetään henkilölle, jonka työ- tai opiskelukyky- ja ansiomahdollisuudet ovat sairauden vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.
Työelämässä olevien ensisijaisena ammatillisen kuntoutuksen järjestäjänä on työeläkelaitos. Työtapaturmasta, liikennevahingosta tai muusta lakisääteiseen kuntoutukseen perustuvasta kuntoutuksesta vastaavat vakuutusyhtiöt.

Mitkä ovat käytössä olevat työmuodot ja menetelmät?

Kuntoutuksessa käytetään ammatilliseen kuntoutukseen soveltuvia menetelmiä.

Kuntoutusselvitys toteutetaan kuntoutuslaitoksessa. Kesto enintään 12 kuntoutuspäivää, johon sisältyy alkuvaihe 2-3 päivää, enintään 9 päivää sekä 1-3 seurantapäivää. Ammatillinen kuntoutusselvitysjakson aikana selvitetään lääkinnällisen kuntoutuksen ja erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet.
Kuntoutusselvityksessä arvioidaan kuntoutujan kokonaistilanne yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa ja laaditaan ammatillinen kuntoutussuunnitelma. Verkostotyö on osa ammatillista kuntoutusselvitystä. Verkostotyön tavoitteena on turvata hyvä kuntoutus- ja hoitoketju esimerkiksi terveydenhuoltoon, TE-toimistoon tai muihin toimijoihin.  

Seurantavaiheessa kuntoutuja ja palveluntuottaja yhdessä varmistavat, että kuntoutussuunnitelma on lähtenyt tai lähtee liikkeelle ja kuntoutuja saa tukea ammatilliseen etenemiseensä.

Mikä on toimintafilosofia?

Ammatillisen kuntoutuksen avulla pyritään tukemaan ja parantamaan työ- tai opiskelukykyä, estämään työkyvyttömyyttä. Ammatillinen kuntoutusselvitys pyritään toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kuntoutuksen tavoitteiden kannalta sopivassa vaiheessa.

Mitä palvelulla pyritään aikaansaamaan?

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa hänen työ- ja  /tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Ammatillinen kuntoutusselvitys tuottaa yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen.

Millaisia tuloksia on saavutettu? Millä vaikuttavuutta voidaan mitata?

Moniammatillisen työryhmän jäsenet ja erityistyöntekijät arvioivat kuntoutusselvityksen tuloksellisuuden käyttämällä päteviä, perusteltuja ja luotettavia mittaus- ja arviointimenetelmiä. Arvioinnissa ja mittaamisessa huomioidaan kuntoutujan keskeiset alueet ICF-luokituksen mukaisesti. 

Pakolliset mittaus-arviointimenetelmät:
- Tavoitteet: GAS-menetelmä
- Elämänlaatumittari:WHOQOL-BREF
-Työkykykysymykset: Kelan määrittämät kysymykset työkykyindeksistä
- Mieliala: Masennusoireiden vakavuusaste BDI 21 (Peck Depression Invertory)

Vapaaehtoiset mittaus-ja arviointimenetelmät:
-esimerkiksi lukitesti, muut oppimis-tai käytöshäiriöitä arvioivat testit, muut ammatillisten tavoitteiden testit, pystyvyyden mittausmenetelmät,     pystyvyyden mittausmenetelmä, aistien mittausmenetelmät, fyysiset suorituskykytestit jne 
Kela kehittää kuntoutuspalveluita ja haluaa arvioida niinen kuntoutujille tuottamaa hyötyä. Arviointia toteutetaan kuntoutujan elämänlaadun, mielialan ja työkyvyn sekä kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Kuntoutuksen aikana asiakas vastaa erilaisiin kyselyihin, joiden tuloksia käytetään kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Samoja tietoja käytetään osana tiettyjen palveluiden vaikutusten arviointia.  Kyselyiden tiedot tulevat palveluntuottajalta Kelaan tätä varten suunniteluun suojatun yhteyden kautta. Tulokset raportoidaan vuosittain Kelan internetsivuilla. Raportoinnissa eivät tule esille yksittäisten henkilöiden tai palveluntuottajien tiedot.