Olet täällä

Sosiaalinen kuntoutus

  • Ihmisten omatoimisuuteen luotetaan yhä enemmän-
    tässä mahdollisuuksia.
Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.

Sosiaalinen kuntoutus on yksi vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain palveluista. Lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

eulogotyhdistetty.png

 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

  1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
  2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
  3. valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
  4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Sosiaalisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus on kunnan sosiaalihuollon vastuulla. Sosiaalista kuntoutusta toteuttaessa sen on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon, työ- ja elinkeinotoimen, opetustoimen ja muiden tahojen kanssa.

Kunnat järjestävät sosiaalisen kuntoutuksen palveluja eri tavoin ja usein hankerahoituksella. Myös järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on myös vahva rooli palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Kuusamon kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kokoamista on koordinoinut Välittävät verkostot hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 - 31.12.2018. Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii KSAK Oy yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR/ Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.)
Sivuston palveluiden kokoamisessa ja toteutuksen ”pohtimisessa” on auttanut hankkeen kokoama kehittämistyöryhmä, johon on kuulunut suuri joukko eri organisaatioissa toimivia verkostotyöntekijöitä. Sivustoa täydennetään hankeen toiminnan aikana ja sen jälkeen sivusto siirretään Kuusamon kaupungin hallintaan.

Lumilautailua

Kuntoutus on moninaista 

Nuoret opiskelijat

Oppiminen on elinikäistä

rakennustyomaa.jpg

Työn tekeminen arjessa

ruka_rv_talvi_14122015.jpg

Palveluohjaus on kattokäsite