Olet täällä

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Tietokone, puhelin ja kahvikuppi
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle (= rekisteröity), jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Näitä oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteista. Henkilöllä on oikeus tietää käsitelläänkö hänen henkilötietoja ja mitä tietoja käsitellään. Lisäksi henkilöllä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot korjattavaksi.

Henkilörekistereihin kerättävät tiedot koostuvat palvelujen ja hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tarpeellisista tiedoista. Tarkempia tietoja kuhunkin käyttötarkoitukseen kerätyistä henkilötiedoista saa palveluja tarjoavista yksiköistä.

Tietojen tarkastusoikeus

Oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15

Henkilöllä on oikeus tietää käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Kuusamon kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Jos rekisteröity pyytää saada tietoja nähtäväksi, rekisterinpitäjä toimittaa hänelle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Tietojen tarkastuspyyntö on mahdollista tehdä lomakkeella, joka löytyy http://www.kuusamo.fi/tietosuoja. Lomake toimitetaan täytettynä ja omakätisellä allekirjoituksella varustettuna kyseiseen Kuusamon kaupungin yksikköön, jota tarkastuspyyntö koskee.

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos tietopyyntö on ilmeisen kohtuuton ja perusteeton ja jos tietoja pyydetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä toimittamasta tietoja. Kieltäytyessään toimittamasta tietoja, kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen kohtuuttomuuden tai perusteettomuuden.

Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan siitä kirjallinen todistus. Siinä yhteydessä rekisteröidylle kerrotaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin ja mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen, artikla 16

Henkilöllä on oikeus vaatia, että ilman aiheetonta viivytystä henkilöä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Virheellisyyttä tai tarpeettomuutta arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. Tietojen oikaisupyyntö on mahdollista tehdä lomakkeella, joka löytyy http://www.kuusamo.fi/tietosuoja. Lomake toimitetaan täytettynä ja omakätisellä allekirjoituksella varustettuna kyseiseen Kuusamon kaupungin yksikköön, jota oikaisupyyntö koskee.

Jos oikaisupyyntöä ei hyväksytä, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan ne syyt, joihin pyynnön hylkääminen perustuu. Tällöin tiedotetaan myös oikeudesta oikeussuojakeinoihin ja mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietopyyntö on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17

Vain tietyissä poikkeustapauksissa henkilöllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistetuksi kaupungin henkilörekistereistä. Kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten, tällöin ei ole oikeutta henkilötietojen poistamiseen. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, artikla 18

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu ja täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, artikla 20

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Kuusamon kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus, artikla 21

Silloinkin kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, henkilö voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle, artikla 77

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Valitus tulee tehdä ensisijaisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle. Lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilöllä on oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun ja hänen henkilötietojensa käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

 

Lisätietoja antaa