Olet täällä

Tupakkavalvonta

tupakointi_kielletty.jpg

Tällä sivulla on tietoa seuraavista aiheista:

 • Tupakkatuotteiden myyntiluvat
 • Nikotiininesteiden myynti
 • Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiluvat ja myynnin valvonta
 • Tupakointiin liittyvät kiellot

 

Tupakkatuotteiden myyntiluvat

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle tukkumyynnistä. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta. Kunta perii myyntiluvan käsittelystä hyväksymänsä taksan mukaisen maksun. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua.

Myyntilupahakemus on mahdollista tehdä sähköisesti tai kirjallisella lupahakemuksella. Linkki vähittäismyyntilupahakemukseen on alla. Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Vanhan tupakkalain mukaiset myyntiluvat jäävät voimaan ilman erillistä ilmoitusta, kun myynti on uuden lain mukaista.

Uuden tupakkalain myötä myyntilupa-asiakirja ja myynnin ikärajoista kertova ilmoitus ovat uudistuneet. Uudet myyntilupa-asiakirjat toimitetaan vähittäismyyntilupien haltijoille. Uusi myynnin ikärajoista kertova ilmoitus löytyy Valviran nettisivuilta: Tulostettava myyntikieltoilmoitus.

Kunta perii luvan myöntämisestä ja jatkossa myös myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun. Tupakkalain 44 §:ssä mainitun tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan valvontamaksu on Kuusamon, Posion ja Taivalkosken yhteistoiminta-alueella 300 euroa/myyntipiste 1.1.2017 alkaen. (YMPJAOS:7.12.2016 50 §).

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Ellei ilmoitusta ole tehty, vuosittainen valvontamaksu peritään taksan mukaisesti.

Tupakkatuotteiden myynti automaattisista myyntilaitteista on kielletty 2015 alkaen. Uuden tupakkalain (549/2016) voimaan tulemisen myötä, 15.8.2016 jälkeen, sääntelyn piiriin ovat tulleet tupakkatuotteiden lisäksi sähkösavukelaitteet, niissä poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet (esim. yrttisavukkeet, vesipiipputupakka). Tupakkatuotteiden etämyynti on kiellettyä. Tupakkalain mukaan suunuuskan myynti ja maahantuonti elinkeinotoiminnassa on kielletty.

Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin / tukkumyynti-ilmoitus.  Ilmoitus nikotiininesteiden vähittäismyynnistä.

 

Nikotiininesteiden myynti

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta. Ilmoituksesta peritään taksan mukainen maksu. Jos myyjällä ei ole vanhan lain mukaista tupakkatuotteiden myyntilupaa, tulee nikotiininesteiden myyntilupa hakea vastaavalla tavalla kuin tupakan myyntilupa.

 

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiluvat ja myynnin valvonta

Nikotiinikorvaushoitovalmisteita saa myydä kunnan myöntämän luvan perusteella valvotusti yli 18-vuotiaille.

Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Lääkelain (395/1987) mukaisen nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntilupahakemuksen käsittelyaika on 30 vrk. Kunta perii luvan myöntämisestä ja jatkossa myös myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

 

Tupakointiin liittyvät kiellot

Tupakointi on lain mukaan kiellettyä:

 • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla
 • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
 • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
 • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei tupakkalaissa toisin säädetä
 • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
 • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
 • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikallaan.

Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Asuntoyhteisöillä (rakennuksen omistajalla) on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin.

Tupakansavu ei saa kulkeutua sisätiloihin, joissa tupakointi on kielletty. Tupakansavu ei saa myöskään levitä asuinhuoneistosta toiseen.

Tupakointi ravintoloissa on kielletty. Ravintola voi järjestää asiakkailleen tupakointitilat ravintolan sisätiloihin. Tupakointitilaa saa käyttää vain tupakointiin, sinne ei tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä sinne saa järjestää muitakaan oheistoimintoja. Tupakointitilan vähimmäiskoko on 7 m² (STM:n asetus ravintolan tupakointitilasta (964/2006). Tupakointitila vaatii rakennusluvan rakennusvalvontaviranomaiselta. Ravintolan henkilökunnan tehtävänä on valvoa, että asiakkaat noudattavat tupakkalain kieltoja ja muita säännöksiä.

Lainsäädäntöä:

 • Tupakkalaki 549/2016
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä 593/2016
 • Lääkelaki 369/1987

Lisätietoa Valviran sivuilta.

Lisätietoja palvelusta antaa