Olet täällä

Poikkeaminen asemakaavasta ja suunnittelutarveratkaisu

Asemakaavasta voi poiketa erityisestä syystä poikkeamisluvalla mikäli kaavan mukaan rakentaminen ei onnistu.

 

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan kaavoittamattomien alueiden rakentamiselle sekä rakentamiselle, jonka ympäristövaikutukset edellyttävät kattavampaa arviointia kuin lupamenettely.

kaava_ruka_talvi4.jpg
kaava_keskusta_kesa5.jpg

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi –palvelun kautta. Hakemus aloitettava aina neuvontapyynnöllä.
 

Hakemusten keskimääräiset käsittelyajat ovat kesälomakaudella 2-3 kuukautta ja normaalikaudella 1-2 kuukautta. 

Poikkeustapauksessa otetaan vastaan paperinen hakemusasiakirja liitteineen.  Skannauksesta lupapisteeseen peritään taksan mukainen maksu.

Kirjaudu lupapisteeseen tästä

Poikkeaminen

Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä. Poikkeamispäätöstä voi hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä ja rajoituksista. Poikkeamispäätöksen edellytyksenä on, ettei poikkeaminen tuota huomattavaa haittaa kaavoituksen toteuttamiselle tai asutuksen muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan alueella, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemäreiden rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisut käsitellään kunnassa.

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksen johdosta naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, rakennuslupa on haettava erikseen.

 

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut