Olet täällä

Perusopetuksen oppilashuolto

kivipino.jpg

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaille annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös oppilashuollon toteuttamiseen.                                   

Joustavat opetusryhmät
Joissakin opetusaineissa on joustavia opetusryhmiä. Perusryhmien oppilaista muodostetaan enintään 10 oppilaan pienryhmä, jossa oppilaan on mahdollisuus saada yksilöllisempää ja tehostetumpaa tukea koulutyöhön. Joustavissa ryhmissä edetään perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Tukiopetus
Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta tarpeen mukaan eri oppiaineissa. Tukiopetuksesta sovitaan aineenopettajan kanssa.

Osa-aikainen erityisopetus
Kouluilla järjestetään osa-aikaista erityisopetusta. Opetus voi tapahtua samanaikaisopetuksena luokassa tai yksilö- ja pienryhmäopetuksena erityisopettajan omassa luokassa. Opetus on yleistä tukea, jota tarjotaan oppilaalle tilanteen ja tarpeen mukaan.

Luokkamuotoinen erityisopetus
Oppilaan, jolla on erityisen tuen päätös, opetus voidaan järjestää osittain tai kokonaan erityisluokalla.

Oppimissuunnitelma
Yleisen oppimäärän mukaan opiskeleville oppilaille voidaan laatia yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelma, jos oppilaan katsotaan tarvitsevan jatkuvampaa ja yksilöllisempää tukea koulutyössä. Oppimissuunnitelmaan kirjataan opiskelun tavoitteet, tavittaessa yksittäisen oppiaineen painoalueet sekä kuvaus oppilaan tarvitsemista tukitoimista.

HOJKS
Oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös, laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Lapset puheeksi -keskustelu
Kuusamon kaupunki on ottanut käyttöön THL:n kehittämän LP -toimintamallin, johon sisältyy huoltajien kanssa käytävä LP -keskustelu. Keskustelu käydään tiettyinä ikävuosina.

Oppilaanohjaus
Perusopetuslain mukaan jokaiselle oppilaalle tulee antaa oppilaanohjausta. Oppilaanohjaaja eli opo on erikoistunut oppilaanohjauksen eri osa-alueisiin. Oppilaanohjauksen toimivuuteen ja tavoitteisiin pyritään myönteisen vuorovaikutuksen ja joustavan yhteistoiminnan kautta. Oppilaan yksilöllisyyttä pyritään korostamaan ja itsetuntemusta lisäämään. Ohjauksella tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä. Oppilaanohjausta annetaan yläkoulujen oppilaille.

Koulukuraattorin palvelut
Koulukuraattorin toiminta on osa koulun oppilashuoltotyötä. Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä yhteistyössä vanhempien, koulun ja opettajien kanssa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä kaikissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Yhteyden voivat ottaa oppilaat, vanhemmat kuin opettajatkin.

Koulukuraattori Jaana Säkkinen, puh. 040 860 8755 (Lukio, KAO)

Koulukuraattori Olli Savolainen, puh. 040 860 8675 (Nilon, Nilonkankaan,Törmäsen, Noukavaaran, Mäkelän, Sänkikankaan ja Tolpanniemen koulut)

Koulukuraattori Kati Tuukkanen, puh. 040 663 9913 (Torangin, Kirkkokedon, Rukan, Käylän, Määttälän ja Nissinvaaran koulut)

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Koulunkäynninohjaaja
Koulunkäynninohjaaja työskentelee pääsääntöisesti tukea tarvitsevien yksittäisten oppilaiden tai pienten ryhmien ohjaajana sekä oppimistilanteiden tukijana luokassa.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa 15 - 28 -vuotiaille vapaaehtoisuuteen perustuvaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta. Työskentely nuoren kanssa voi olla keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista ja nuoren tutustumista eri palveluihin. Työn päällimmäisenä tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen sekä varhainen puuttuminen ja tukeminen. Nuoret tai huoltajat voivat olla yhteydessä etsivään tai nuoret voivat ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta.

Muut oppilashuollon palvelut
Kouluterveydenhuolto
Kouluruokailu
Koulukuljetukset
Perheneuvola

Oppilashuollon tukitoimet

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Kuusamon peruskoulun toiminta-ajatuksena on turvata tasapuolinen ja ajanmukainen perusopetus sekä vahvistaa edellytykset jatkuvaan itsensä...