Olet täällä

Palveluseteli (asiakkaat)

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelut

hoitaja_ja_vanhus_.png

Palveluseteli on vaihtoehtoinen järjestämistapa kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sopimusta korvata yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon (=palvelusetelin arvo) asti. Kunta päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista, palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja.

Kuusamon kaupungilla palveluseteli on käytössä seuraavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (klikkaamalla palvelua pääset palvelukuvaukseen):

Kuusamo on ottanut käyttöön sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) henkilökohtaisen avun, kotihoidon ja omaishoidon vapaan palvelusetelien osalta sekä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen seteliyksiköissä Kotirantaa lukuunottamatta. 

 

Kuka voi saada palvelusetelin?

Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää kunnan työntekijän asiakkaalle tekemää palvelutarpeen arviointia. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää palveluunpääsykriteerit. Kunta kuitenkin viime kädessä päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin.

 

Miten palveluseteliä käytetään?

Kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli, asiakas valitsee itse haluamansa palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas tekee valitsemansa palveluntuottajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan mm. tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain niihin palveluihin, joihin palveluseteli on myönnetty. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja perii asiakkaalta omavastuuosuuden. Omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka asiakas maksaa itse. Kuusamon kaupungin ohjeet järjestelmän käyttöön.

 

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo on joko tulosidonnainen tai kiinteä riippuen siitä, mistä palvelusta on kysymys. Palvelusetelin arvon määräytymisestä on kerrottu tarkemmin palvelukohtaisissa sääntökirjoissa (ks. kohta Sääntökirjat). Erikoissairaanhoidon palvelusetelien arvot löytyvät täältä.

 

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu

Palveluseteliyrittäjien tiedot löytyvä sähköisestä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä (PSOP).  Järjestelmä mahdotllistaa myös palveluntuottajien vertailun. Tarvittaessa kunnan työntekijä avustaa palvelusetelituottajia koskevien tietojen saamisessa.

Palveluntuottajien vertailuun pääset täältä.

Sääntökirjat

Henkilökohtaisen avun, kotihoidon, omaishoidon tuen, asumisen sekä rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevien palveluiden palveluseteleille on laadittu omat sääntökirjansa, joista löytyvät kunnan asettamat, palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Lisäksi sääntökirjoista löytyy asiakkaiden kannalta tärkeää tietoa muun muassa palvelusetelin myöntämisen periaatteista sekä palvelujen sisällöstä ja laadusta.

 

Erikoissairaanhoidon palvelusetelin osalta sääntökirjaa ei ole vielä laadittu, mutta kyseisestä palveluista on kerrottu tarkemmin täällä (erikoissairaanhoidon palveluseteli).

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Antaa potilaalle mahdollisuuden valita hoitopaikkansa omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta.