Olet täällä

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvonnan perusidea on, että esille tulevat epäkohdat ja kriittiset työvaiheet ja riskit tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja korjataan nopeasti. 
 

Palvelut

omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelman tavoitteena on:

  • laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut
  • avoin ja oppiva toimintakulttuuri
  • edistää asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia
  • asiakkaan osallisuuden parantaminen
  • yhtenäiset palveluprosessit sekä niiden seuranta ja arvioiti

Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaalihuoltolain § 48, § 49 velvoite
Sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 

Ilmoituksen voi tehdä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva tai vastaavissa tehtävissä, toimeksiantosopimussuhteessa oleva tai itsenäinen ammatiharjoittaja. Ilmoitusvelvollisuus koskee julkisia ja yksityisiä sosiaalipalvelun tuottajia. 

Ilmoituksen voit tehdä oheisella lomakkeella: