Olet täällä

Lastensuojelu

Lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen saattavat edellyttää lastensuojelutarpeen selvityksen.

Palvelut

tyttonukke.jpg

Eri viranomaiset, luottamustehtävässä toimivat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäädösten estämättä tekemään lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa pyyntönä yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. Ennen lapsen syntymää lastensuojeluilmoituksen tekemiseen viranomaiset ovat velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Päivystävän sosiaaliviranomaisen on arvioitava kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve.

Lisätietoja palvelusta antaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin.
Tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja sitä, että perhe itse löytäisi elämänhallinnan ja omat voimavaransa.
Vammaisten lasten kotihoidon ohjauksen tehtävänä on tukea alle 16-vuotiaiden vammaisten lasten ja heidän perheidensä jaksamista.
Lastenneuvola pyrkii edistämään koko perheen hyvinvointia ja tukemaan perhettä omaksumaan terveellisiä elämäntapoja.