Olet täällä

Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella

Kuusamojärvi Kamosensaari

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja vanhan kunnostamiseen haetaan toimenpidelupa Kuusamon kaupungin rakennusvalvonnasta. Ympäristövalvonta antaa kiinteistönomistajille neuvontaa vaatimuksista, joita jätevesien kiinteistökohtaiselle käsittelylle on asetettu ympäristönsuojelulainsäädännössä.

Tietoa puhdistusjärjestelmien toiminnasta ja soveltuvuudesta erilaisiin tarpeisiin on saatavilla ympäristöhallinnon puhdistamosivustolta.

Viemäriverkoston ulkopuolisilla asuinkiinteistöillä on ympäristönsuojelulain 157 § mukaan oltava selvitys talousjätevesijärjestelmästä. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä, ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Kuusamon kaupungissa ei ole voimassa jätevesien käsittelyä koskevia paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä. Jätevesien käsittelyn Kuusamon haja-asutusalueilla tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa ja hajajätevesiasetuksessa (asetus 157/2017) säädetyt vaatimukset.

Perustason puhdistusvaatimuksen toimeenpanon siirtymäaika päättyy 31.10.2019

Enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella sijaisevien asuinrakennusten kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien puhdistustehon on oltava ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 154 b §:n määräämällä tasolla 31.10.2019 mennessä.

Jos rakennuksen rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai myöhemmin, puhdistusteho on oletettavasti riittävä eikä tehon parantamistoimenpiteitä tarvita. Jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää (vaan kuivakäymälä), eikä paineellista lämmintä vettä, sitä ei koske YSL 156 d § puhdistustehovaatimus.

Rakennuksen sijaintia 100 metrin vyöhykkeellä tai pohjavesialueella voi tarkastella Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet -karttapalvelussa.

Puhdistustehovaatimuksen täyttämiselle voidaan myöntää määräaikaista lykkäystä ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä säädetyin perustein. Hakemus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka perii hakemuksen käsittelystä ja päätöksen antamisesta voimassa olevan taksan mukaisen maksun. Hakemuslomakkeen ja tarpeelliset liitelomakkeet voi hakea ympäristötarkastajalta tai tulostaa tästä:

 

 

  

 

PDF iconliite_3d_ysl_156_d_selvitys_sosiaalisesta_suoritusesteesta.pdf 

 

Jätevesijärjestelmien suunnittelu- ja rakentamisohje, jätevesiselvitys :

Rakennusvalvonnan ohjeet jätevesijärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen voit ladata tästä:

 

Lisätietoja palvelusta antaa