Olet täällä

Lastensuojelulaki

Kuusamotietoa

Lastensuojelulaki (LSL) on sosiaalihuoltolain ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain ohella keskeisin lasten hyvinvointia ja oikeuksia määrittävä säädös. Perusturvalautakunnan ja sosiaalityöntekijöiden velvollisuutena on turvata lapsen oikeuksien toteutuminen silloin, jos lapsen luonnollinen perhe tai ympäristö ei siihen riitä. Lastensuojelulain ensimmäisen pykälän mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.

Ensisijaisesti on kartoitettava perheen omat voimavarat ja muistettava, että pääsääntöisesti lapsella on oikeus omiin vanhempiinsa ja aina oikeus olla lapsi. Lastensuojelulaissa lapsi tarkoittaa alle 18- ja nuori alle 21-vuotiasta henkilöä. Näiden lapsen oikeuksien toteutumista tuetaan tarvittaessa avohuollon tukitoimenpiteillä. Lastensuojelun toimintamuodot tästä linkki

Lastensuojelulain 8 § mukaan perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun toimintamuodot ovat avohuollon tukitoimet, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto. Kuusamossa lastensuojelun avohuollolla tarkoitetaan sosiaalityön ja sitä tukevien toimijoiden perheelle antamaa tukea. Avohuollon tuki voi vaihdella asiakaskohtaisesti hyvinkin paljon.

Avohuollon toimenpiteitä ovat mm. keskusteluapu, taloudellinen avustaminen, yhteistyö eri viranomaisten kesken, oppilashuolto, harrastus- ja virkistystoiminnan tukeminen, terapiat, koti-käynnit, asiantuntija-apu, tukihenkilö / -perhe, lapsiperheiden kotipalvelu, päivähoito, laitos- (esim. sairaala) hoito, avohuollon sijoitus perhehoitoon, perhekotiin tms. (perustuu suostumukseen, ei edellytä huostaanottoa), nuoren tukiasunto.

Jokaisen asiakkaan ja perheen kohdalla työskentely aloitetaan kartoittamalla, millaista tukea tarvitaan. Perheen elämään pyritään löytämään heille parhaiten sopiva tuki, joka voi olla keskusteluapua, harrastusten tukemista tai lasten päivähoitoa.

Työn asiakas- ja tarvelähtöisen luonteen vuoksi työntekijöiltä vaaditaan jatkuvasti taitoa räätälöidä toimenpiteet asiakkaalle sopiviksi. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että omalla paikkakunnalla on riittävästi vaihtoehtoja avohuollon lastensuojelutyöhön. On kuitenkin muistettava, että runsaskaan valikoima avohuollon tukitoimia ei aina poista kalliiden sijoitusten ja huostaanottojen tarvetta.

Sosiaalityöntekijöiden ja heidän työtään tukevien viranomaisten työnjaossa korostuu ammatillinen ote ja kyky reagoida oikein asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tämä edellyttää yksimielisyyttä eri ammattilaisten välisestä työnjaosta. Parhaimmillaan sekä työntekijät että asiakkaat tietävät, kenen puoleen milloinkin tulee kääntyä. Työnjaon selkeys merkitsee tehokasta ja laadukasta työtä jokaisen näkökulmasta. Onnistuneeseen työnjakoon ei tarvita aina suuria verkostoja ja muodollisia kokouksia vaan tietoa jokaisen toimijan roolista kokonaisuudessa.

Lisätietoja antaa