Olet täällä

30.11.2017 - 16:00

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus 29.11.2017 dnro PSAVI/2693/2017. Asia Kuusamon rajavartioaseman lentopaikan ympäristölupa, Kuusamo. Hakija Rajavartiolaitos.

Asiakirjat ovat sähköisesti nähtävänä 1.12.2017–2.1.2018 Kuusamon kaupunginkansliassa. Kuulutus ja hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Rajavartiolaitos hakee ympäristölupaa Kuusamon rajavartioasemalla olevan lentopaikan käyttöä varten. Rajavartioasema ja sen lentopaikka sijaitsevat Kuusamon asemakaava-alueella. Alueella on ollut tilapäinen helikopterin laskupaikka yli 25 vuotta. Käyttökertojen määrä on vaihdellut vuosittain. Yleensä lasku- ja nousukertojen määrät ovat olleet 10–30 kertaa vuodessa. Nousua edeltävä lämmitys- ja laskun jälkeinen jäähdytyskäyttö kes-tävät molemmat noin viisi minuuttia.

Toiminnasta on tehty meluselvitys, jossa on arvioitu suunnitellun helikopteritoiminnan aiheuttamat melutasot melumallinnuksen avulla. Helikopteritoiminnan on arvioitu tapahtuvan pääasiassa päiväaikana ja hiljaisemmalla konetyypillä eli AW 119:lla. Helikoptereiden yleisimmät lähestymissuunnat ovat luoteen tai etelän suunnista rantaviivaa pitkin. Nousut tapahtuvat myös yleensä vastaavissa suunnissa. Joissakin olosuhteissa voidaan joutua lentämään muissakin suunnissa, mutta se on harvinaisempaa. Lennot tapahtuvat suurimmaksi osaksi päiväaikaan klo 7–22. Tarvittaessa (mm. pelastuslennot) voidaan lentää myös yöaikaan.

Luoteen ja etelän lentosuunnalla päiväajan keskiäänitasot lentopäivänä täyttävät ulkotilojen melutason ohjearvon 55 dB lähimmillä asuintaloilla rajavartioaseman eteläpuolella. Jos helikopterilla AW 119 operoidaan yöaikana yksi meno-paluulento, voidaan myös ulkotilojen yöohjearvojen katsoa täyttyvän, kun sovelletaan ns. vanhojen alueiden ohjearvoa 50 dB. Myös kovaäänisemmän helikopterin AB 412 melutaso luoteeseen lennettä-essä päiväaikana täyttää ulkotilojen melutason ohjearvon 55 dB lähimmillä asuintaloilla rajavartioaseman eteläpuolella. Yölläkin ollaan aivan ohjearvon tuntumassa. Etelän suunnan lentoreitillä melutaso ylittää yöajan ohjearvot. Jos lentoja ko. konetyypillä on vain muutama vuodessa, ei sitä ole välttämättä perusteltua ottaa melun kannalta mitoittavaksi.

Melun enimmäistasojen suhteen ei lähimmissä asuinkohteissa olla lähellä kuulolle vaarallisia tasoja. Sisälle kantautuva melu yöaikana voi aiheuttaa terveyshaittaa (unen häiriintyminen), jos meluhaitta on toistuvaa. Tässä tapauksessa lentojen vähäinen määrä ja ajoittuminen pääasiassa päiväaikaan ei arvion mukaan aiheuta kohtuutonta haittaa.

Lentopaikan toimintaan ei ole tulossa muutoksia. Lentotoiminnan määrässä on mahdollisesti tulossa pientä lisäystä, jolloin laskukertojen määrä on meluselvityksessä mainitun mukainen.

Uusimmat