Olet täällä

14.10.2019 - 16:00

Yhdyskuntatekniikan ympäristöjaoston kokoukset tammi-joulukuu vuonna 2020

Kuulutus nähtävillä 14.10.2019 - 8.12.2020

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto on kokouksessaan 8.10.2019 § 38 päättänyt, että jaoston kokoukset vuonna 2020 pidetään alla lueteltuina päivinä klo 15.00 alkaen. Heinäkuussa ei kokousta pidetä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston kokouspäivät vuonna 2020 ovat seuraavat:

tammikuun 14. päivänä
helmikuun 4. päivänä
maaliskuun 10. päivänä
huhtikuun 7. päivänä
toukokuun 5. päivänä
kesäkuun 2. päivänä
elokuun 11. päivänä
syyskuun 1. päivänä
lokakuun 6. päivänä
marraskuun 3. päivänä
joulukuun 1. päivänä

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto