Olet täällä

19.11.2018 - 0:00

Yhdyskuntatekniikan ympäristöjaoston kokoukset tammi-joulukuu vuonna 2019

Kuulutus nähtävillä 19.11.2018 - 10.12.2019

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston kokoukset vuonna 2019

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto on kokouksessaan 8.11.2017 § 42 päättänyt, että jaoston kokoukset vuonna 2019 pidetään alla lueteltuina päivinä klo 15.00 alkaen.
Heinäkuussa ei kokousta pidetä.

Ympäristöjaoston kokouspäivät vuonna 2019 ovat seuraavat:

tiistai             15.01.2019
 ”                    05.02.2019
 ”                    05.03.2019
 ”                    09.04.2019
 ”                    07.05.2019
 ”                    04.06.2019

 ”                    13.08.2019
 ”                    10.09.2019
 ”                    08.10.2019
 ”                    05.11.2019
 ”                    03.12.2019

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

    

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN YMPÄRISTÖJAOSTO