Olet täällä

6.8.2019 - 16:00

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston kokouksen 13.8.2019 peruuntuminen

Seuraava kokous tiistaina 10.9.2019 klo 15.00 alkaen.

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ympäristöjaosto on 8.11.2018 § 43 päättänyt vuoden 2019 kokousajankohdat.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston 13.8.2019 sovittavaksi pidetty kokous perutaan asioiden vähyyden vuoksi. Muutoksesta on sovittu puheenjohtajan kanssa. Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.9.2019 klo 15.00 alkaen.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto