Olet täällä

30.4.2019 - 16:00

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan touko- ja kesäkuun 2019 kokouksien ajankohdan muutos

Kuulutus on nähtävillä 30.4.2019 - 5.7.2019.

Hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen

pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 21.11.2018 § 220 päättänyt vuoden 2019 kokousajankohdat.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 17.4.2019 § 64 päättänyt, että:

1. toukokuun kokous pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 15.00,

 2. kesäkuun kokous pidetään keskiviikkona 19.6.2019 klo 15.00.

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen

jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,

kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

 

Lisätietoja antaa: