Olet täällä

3.12.2018 - 16:00

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoukset vuonna 2019

Kuulutus nähtävillä 3.12.2018 - 18.12.2019.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoukset vuonna 2019

Kuusamon kaupungin hallintosäännön 115 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 § 220 päättänyt, että lautakunnan kokoukset vuonna 2019 pidetään alla lueteltuina päivinä klo 15.00 alkaen. Heinäkuussa ei kokousta pidetä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoukset vuonna 2019 ovat seuraavat:

keskiviikko 23.01.2019
 “                 20.02.2019
 “                 20.03.2019
 “                 17.04.2019
 “                 15.05.2019
 “                 12.06.2019

 “                21.08.2019
 “                18.09.2019
 “                16.10.2019
 “                 20.11.2019
 “                11.12.2019

Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015,§ 140).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 410/2015, § 140).

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

Lisätietoja antaa: 
Aiheeseen liittyvät asiasanat: